Прояв системності в психології мислення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті автором, на підставі аналізу літературних джерел, встановлені основні напрями використання системного підходу в процесах дослідження, опису і визначення характеристик, явищ і процесів в психології мислення.
В статье автором, на основании анализа литературных источников, установлены основные направления использования системного подхода в процессах исследования, описания и определения характеристик, явлений и процессов в психологии мышления.
In the article by an author, on the basis of analysis of literary sources, basic directions of the use of approach of the systems are set in the processes of research, description and determination of descriptions, phenomena and processes in psychology thinking.
Опис
Ключові слова
системний підхід, система, взаємодії, ієрархія, системоутворення, системный подход, система, взаимодействия, иерархия, системообразование, approach of the systems, system, co-operations, hierarchy, formation of the system
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК