Основні напрями розвитку лексико-семантичної сторони мовлення у старших дошкільників із затримкою психічного розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті автор розкриває можливості розвитку лексико-семантичного боку мовлення дошкільників із затримкою психічного розвитку та наведень корекційній матеріал у цьому напряму.
В статье раскрываются возможности развития лексико-семантической стороны речи у дошкольников с задержкой психического развития и приво-дится коррекционный материал по данному направлению.
In this article the author opens of the possibilities of the development of the lexicon-semantics side of the speech of the senior preschool child with the delay of the mental development and gives the examples of that correction’s material to that one direction.
Опис
Ключові слова
дошкільники, затримка психічного розвитку (ЗПР), лексико-семантичний бік мовлення, корекційна робота, дошкольники, задержка психического развития (ЗПР), лексико-семантическая сторона речи, коррекционная работа, the senior preschool child, the delay of the mental development, the lexiconsemantics side of the speech, the correction’s work
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald