Особливості дотримання нотаріальної таємниці в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Фенікс
Анотація
У статті розкривається зміст поняття «нотаріальна таємниця» як одного з основоположних принципів здійснення нотаріальної діяльності, який довів свою неминущу цінність у забезпеченні конфіденційності взаємовідносин нотаріуса та заінтересованих осіб, що відображається у зберіганні в таємниці відомостей, одержаних нотаріусами у зв’язку з вчиненням професійних дій, дається класифікація таємниць та осіб, на яких покладено обов’язок не розголошувати відомості, що становлять нотаріальну таємницю.
В статье раскрывается содержание понятия «нотариальная тайна» как одного из основополагающих принципов осуществления нотариальной деятельности, который доказал свою ценность в обеспечении конфиденциальности взаимоотношений нотариуса и заинтересованных лиц, отражающееся в сохранении в тайне сведений, полученных нотариусами в связи с совершением профессиональных действий, дается классификация тайн и лиц, на которых возложена обязанность не разглашать сведения, содержащие нотариальную тайну.
The article deals with the concept of «notary mystery» as one of the fundamental principles of the notary’s activities, which has proved its lasting value in ensuring the confidentiality of the notary relationships and stakeholders is reflected in the storing confidential information received by the notaries in connection with the performance of professional activities, a classification mystery and the persons who are entrusted with the duty not to disclose the information that constitutes notary mystery.
Опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State: Науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса.
Ключові слова
нотаріат, нотаріус, таємниця, нотаріальна таємниця, нотариат, нотариус, тайна, нотариальная тайна, state notary’s office, notary, mystery, notary mystery
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК