До питання еволюції сімейно-спорідненої структури і системи термінів спорідненості у нащадків задунайських переселенців у Бессарабії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядається еволюція системи термінів спорідненості і сімейно-спорідненої структури (сім'ї, сімейно-спорідненої групи) у нащадків задунайських переселенців в Бессарабії. Автор, зокрема, доходить висновку, що функціонування в суспільстві диференційованої біфуркативно-лінійної системи термінів спорідненості обумовлене не стільки пануванням в суспільстві сімейної громади, як вважалося раніше, скільки наявністю надсімейних структур – сімейно-споріднених груп (патронімій, матронімій).
В статье рассматривается эволюция системы терминов родства и семейно-родственной структуры (семьи, семейно-родственной группы) у потомков задунайських переселенцев в Бессарабии. Автор, в частности, приходит к выводу, что функционирование в обществе дифференцированной бифуркативно-линейной системы терминов юродства обусловлено не сталько господством в обществе семейной общины, как считалось ранее, сколько наличием надсемейных структур –семейно-родственных групп.
In article is considered evolution of the kinship terminology system and the family-related structure (the family, household-related groups) among descendant’s migrant’s because in Bessarabia. The author comes to conclusion that operation in society differentiated bifurcation-linear kinship terminology system are conditioned not so much domination in society of the house hold commune, as it was considerede arlier, how much presence household-related structures.
Опис
«Записки історичного факультету» 25 випуск : наукове видання / Колектив авторів – Одеса : «Одеський національний універститет імені І. І. Мечникова», 2014.
Ключові слова
система термінів спорідненості, сім'я, сімейна громада, сімейно-споріднена група, болгари, гагаузи, албанці, система терминов родства, семья, семейная община, семейно-родственная группа, болгары, гагаузы, албанцы, kinship terminology system, family, household commune, household-related groups, the Bulgarians, the Gagauz, the Albanians
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету
DOI
ORCID:
УДК