Явище синонімії в сучасній українській термінології будівництва та архітектури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Дослідження закономірностей та особливостей різноманітних лексикосемантичних відношень, зокрема синонімічних, що виникають внаслідок розвитку окремих терміносистем, стали одним із центральних напрямів вітчизняних лінгвістичних студій. Стаття присвячена розгляду явища синонімії в українській будівельній термінології.
The studies of conformities and peculiarities of different lexical and semantic relations particularly synonymous that appears as result of separate terminological systems became one of the main directions of linguistic research inststutes of Ukraine. The article concerns the studies of the phenomenon synonymy of word-buildihg terminologic of Ukraine.
Опис
Ключові слова
синонімія, термін, будівельна термінологія, запозичення, synonymy, term, loan-word, building terminology
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК