Психолінгвістичні характеристики асоціативно- вербальної мережі лексем ВЛАДА та ВЛАСТЬ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Анотація. Метою дослідження є порівняльний аналіз психолінгвістичних ознак концепту ВЛАСТЬ / ВЛАДА у свідомості сучасних українців — російськомовних і українськомовних. Предметом аналізу стали структура та сприйняття відповідних понять. Використано методику асоціативного експерименту. Матеріалом вивчення є також відомості етимологічних і тлумачних словників. Перевірено гіпотезу щодо тотожності асоціативно-вербальних мереж лексем влада та власть у мовній свідомості громадян України. Результати експерименту полягають в тому, що, на відміну від українськомовних громадян, виявлено збіг асоціативно-вербальних мереж лексем влада та власть у свідомості російськомовних громадян. Висновками роботи можна вважати необхідність подальшого дослідження та з’ясування причин психолінгвістичних розбіжностей між вищезазначеними еквівалентними поняттями та лексемами в мовній свідомості українськомовних громадян України в ситуації двомовності.
Аннотация. Целью исследования является сравнительный анализ психолингвистических характеристик концепта ВЛАСТЬ / ВЛАДА в сознании современных украинцев — русскоговорящих и украиноговорящих. Предметом анализа стали структура и восприятие соответствующих понятий. Использована методика ассоциативного эксперимента. Материалом изучения являются также данные этимологических и толковых словарей. Проверена гипотеза конгруэнтности ассоциативно-вербальных сетей лексем влада и власть в языковом сознании граждан Украины. Результаты эксперимента заключаются в том, что, в отличие от украиноязычных граждан Украины, ассоциативно-вербальные сети лексем влада и власть в сознании русскоязычных граждан в большей степени идентичны. Выводами работы можно считать необходимость дальнейшего исследования и определения причин психолингвистических различий между вышеупомянутыми эквивалентными понятиями и лексемами в языковом сознании украиноязычных граждан Украины в ситуации двуязычия.
Summary. The purpose of this paper is to analyze psycholinguistic characteristics of the concepts VLAST’/ VLADA (POWER) in the Ukrainian and the Russian languages. The subject of the study is the structure and the perception of the aforementioned concepts. The research has been conducted using the methodology of the associative experiment. The material of the study is information of the etymological and the explanatory dictionaries. The research has been conducted to scrutinize the congruence of the verbal associative networks of the concepts vlast and vlada (power) in the Ukrainians’ consciousness. The experimental results are there is the congruence of the verbal associative networks of the concepts vlast and vlada (power) in the consciousness of the Russian speaking Ukrainians oppositely to the Ukrainian speaking Ukrainians. The conclusion of the paper is necessity to continue the research and to establish causes of the psycholinguistic differences between the aforementioned concepts in lingual consciousness of the Ukrainian speaking Ukrainians in the situation of bilingualism.
Опис
Ключові слова
асоціативно-вербальна мережа, мовна свідомість, концепт влада, ассоциативно-вербальная сеть, языковое сознание, концепт власть, a verbal associative network, lingual consciousness, concept power
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання