Associative potential of English hipponyms

dc.contributor.authorAleksieieva, Nataliia M.
dc.contributor.authorАлексєєва, Наталія Михайлівна
dc.contributor.authorАлексеева, Наталья Михайловна
dc.date.accessioned2021-01-29T10:04:50Z
dc.date.available2021-01-29T10:04:50Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractIntroduction. The study highlights the need for more research concerning the hipponymic subframe of modern English, as a set of proper names of Thoroughbred horses that are actively involved in sports competitions, as well as proper names of hobby horses which serve as pets. We investigate the forms of existence and structure of the associative field of English hipponyms in the mental lexicon of native English speakers through a free associative experiment, which serves as the best method for identifying the semantic content of hipponymic concepts. The purpose of the article is the analysis of hipponyms in the mental lexicon, i.e. in the mind of an individual and not in language or speech. The object of the study is the real-official, real non-official and virtual horse names of the English language. The subject is English hipponyms as phenomena of mental lexicon. Materials and methods. The descriptive method and the method of analysis are used in course of the research. A free onomastic associative experiment was held, based on the interview of250 English-speaking respondents who were offered 6 hipponymic stimuli, and the results were interpreted. In accordance with the results of the survey 1480 associative reactions were received. Results. On the basis of the data obtained the peculiarities of horse name representation in the mental lexicon of native English speakers were studied.Conclusions. The findings of the present experiment helped to establish the structure of the associative field of real official, real non-official and virtual horse names and their place in the English world picture. The results point to an interesting trend. The dominant types of reactions on hipponym-stimuli are hyperonymic and synonymic, which is determined by the nature of human thinking, which primarily tries to assign onym to a certain class or to give it individual characteristics. Most of the participants of our experiment provided the reactions of recognition and identified the hipponyms of the real official and virtual sectors, which indicates high popularity of these names among native English speakers. Only few respondents identified popular real non-official hipponym-stimuli as horse names.uk_UA
dc.description.abstractСтаття присвячена вивченню гіпонімного субфрейму сучасної англійської мови, який розглядаємо як сукупність власних назв чистокровних коней, які беруть активну участь у спортивних змаганнях, а також власних назв коней хобі-класу, які є домашніми улюбленцями. Увагу приділено дослідженню структури асоціативного поля англомовних гіпонімів у ментальному лексиконі носіїв англійської мови за допомогою вільного асоціативного експерименту, який слугує найкращим методом для виявлення семантичного змісту гіпонімних концептів. Мета. Метою статті є аналіз гіпонімів у ментальному лексиконі, тобто у свідомості людини, а не в мові чи мовленні. Об’єктом дослідження є реальні офіційні, реальні неофіційні та віртуальні гіпоніми англійської мови. Предмет дослідження — англомовні гіпоніми як компоненти ментального лексикону. Матеріали та методи. Описовий метод і метод аналізу були використані в дослідженні. Було проведено вільний асоціативний експеримент із залученням 250 англомовних респондентів, яким було запропоновано надати асоціативні реакції на 6 гіпонімних стимулів, у результаті чого було отримано та інтерпретовано 1480реакцій. Результати. У результаті ретельного аналізу отриманих асоціацій були вивчені особливості буття власних назв коней у ментальному лексиконі носіїв англійської мови. Висновки. Результати цього експерименту допомогли встановити структуру асоціативного поля реальних офіційних, реальних неофіційних та віртуальних гіпонімів та їх місце в картині світу носіїв англійської мови. Результати вказують на цікаву тенденцію. Домінувальними типами реакцій виявилися гіперонімні та синонімніреакції, що спричинені природою людського мислення, яке в першу чергу намагається віднести онім до певного класу або надати йому індивідуальні характеристики. Більшість учасників експерименту надали реакції впізнання та ідентифікували гіпоніми реального офіційного та віртуального секторів, що свідчить про високу популярність цих гіпонімів серед носіїв англійської мови. Лише незначна частка респондентів впізнала в поширених неофіційних гіпонімах-стимулах власні назви коней.
dc.description.abstractСтатья посвящена изучению иппонимного субфрейма современного английского языка, который рассматривается как совокупность имен чистокровных лошадей, которые активно участвуют в спортивных соревнованиях, а также имен лошадей хобби-класса, которые являются домашними питомцами. Внимание уделено исследованию структуры ассоциативного поля англоязычных иппонимов в ментальном лексиконе носителей английского языка с помощью свободного ассоциативного эксперимента, который служит лучшим методом для выявления семантического содержания иппонимных концептов. Целью статьи является анализ иппонимов в ментальном лексиконе, то есть в сознании человека, а не в языке или речи. Объектом исследования является реальные официальные, реальные неофициальные и виртуальные иппо- нимы английского языка. Предмет исследования — англоязычные иппонимы как составляющие ментального лексикона. Материалы и методы. Описательный метод и метод анализа были использованы в исследовании. Был проведен свободный ассоциативный эксперимент с привлечением 250 англоязычных респондентов, которым было предложено дать ассоциативные реакции на 6 иппонимных стимулов, в результате чего были получены и интерпретированы 1480реакций. Результаты. В результате тщательного анализа полученных ассоциаций были изучены особенности существования имен лошадей в ментальном лексиконе носителей английского языка. Выводы. Результаты этого эксперимента помогли установить структуру ассоциативного поля реальных официальных, реальных неофициальных и виртуальных иппонимов и их место в картине мира носителей английского языка. Результаты указывают на интересную тенденцию. Доминирующими типами реакций оказались гиперонимический и синонимический, что обусловлено природой человеческого мышления, которое в первую очередь пытается отнести оним к определенному классу или дать ему индивидуальные характеристики. Большинство участников нашего эксперимента дали реакции узнавания и идентифицировали иппонимы реального официального и виртуального секторов, что свидетельствует о высокой популярности этих иппонимов среди носителей английского языка. Лишь незначительная часть респондентов узнала в распространенных неофициальных иппонимах-стиму- лах имена лошадей.
dc.identifierУДК 811.111’23’373.2:599.723.2
dc.identifier.citationЗаписки з ономастики = Opera in onomasticauk_UA
dc.identifier.doi10.18524/2410-3373.2020.23.219046
dc.identifier.urihttps://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/30205
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk_UA
dc.relation.ispartofseries;Вип. 23.
dc.subjecthipponymuk_UA
dc.subjectmental lexiconuk_UA
dc.subjectassociative reactionuk_UA
dc.subjectassociative fielduk_UA
dc.subjectгіпонімuk_UA
dc.subjectментальний лексиконuk_UA
dc.subjectасоціативна реакціяuk_UA
dc.subjectасоціативне полеuk_UA
dc.subjectиппонимuk_UA
dc.subjectментальный лексиконuk_UA
dc.subjectассоциативная реакцияuk_UA
dc.subjectассоциативное полеuk_UA
dc.titleAssociative potential of English hipponymsuk_UA
dc.title.alternativeАсоціативний потенціал англомовних гіпонімівuk_UA
dc.title.alternativeАссоциативный потенциал анелоязычных иппонимовuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
5-32.pdf
Розмір:
535.12 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: