Метатекст та онлайн-розслідування як новий формат журналістського розслідування (на прикладі публікацій інтернет-порталу «Цензор.Нет» за 2014-2017 рр.)

Ескіз недоступний
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Зростання популярності жанру журналістського розслідування в Україні спровокувало появу принципово нових методів його формування та трансформацію звичної та класичної для пострадянської журналістики форми. Цілісного, монолітного тексту не завжди вистачає для того, аби задовільнити читацьку аудиторію та вибудувати повноцінну картину подій. У дослідження проаналізований нестандартний підхід до створення журналістського розслідування авторами інтернет-порталу «Цензор.Нет». Описано методи та способи створення такого матеріалу за допомогою формату метатексту та онлайн-розслідування. Показано розвиток та трансформацію жанру протягом останніх років та фактори, котрі впливають на такі зміни. Автор статті демонструє, що відмова від стандартного розуміння жанру – це не завжди порушення певних норм чи правил, але й спосіб, інструмент, за допомогою якого можливо осучаснити та наблизити до потреб аудиторії сучасні матеріали. У фокусі уваги автора – інтернет-портал «Цензор.Нет», один з головних загальноукраїнських ЗМІ, журналісти якого вважаються одними з кращих розслідувачів країни.
Возрастание популярности жанра журналистского расследования в Украине спровоцировало появление принципиально новых методов его формирования и трансформацию обычной и классической для постсоветской журналистики формы. Целостного, монолитного текста не всегда хватает для того, чтобы удовлетворить читательскую аудиторию и выстроить полноценную картину событий. В исследовании проанализирован нестандартный подход к созданию журналистского расследования авторами интернет-портала «Цензор.Нет». Описано методы и способы создания такого материала при помощи формата метатекста и онлайн-расследования. Продемонстрировано развитие и трансформацию жанра на протяжение последних лет и факторы, которые влияют на подобные изменения. Автор статьи демонстрирует, что отказ от стандартного понимания жанра – это не всегда нарушение каких-либо норм или правил, но и способ, инструмент, при помощи которого возможно осовременить и приблизить к запросам аудитории современные материалы. В фокусе внимания автора – интернет-портал «Цензор.Нет», один из главных всеукраинских СМИ, журналисты которого считаются одними из лучших расследователей страны.
The growing popularity of journalistic investigations genre in Ukraine provoked the emergence of fundamentally new methods for its formation and transformation from the usual and classical form of post-Soviet journalism. Integral, monolithic text is not always enough to satisfy the reader and build a complete picture of developments. The research analyses non-standard approach to the creation of a journalistic investigation by the authors of the Internet portal “Сensor.net". Ways and methods of such material’s creation with the help of meta-text format and online investigation were described. The development and transformation of the genre in recent years and factors that influence such changes were shown. The author of the article shows that the refusal of standard genre’s understanding is not always a violation of certain norms or rules, but also a way, and an instrument with the help of which it is possible to modernize and make contemporary materials meet the needs of the audience. Internet portal “Сensor.net” is in the author's spotlight. It is one of the main all-Ukrainian media, whose journalists are considered to be one of the best investigators in the country.
Опис
Ключові слова
журналістське розслідування, припущення, гіпотеза, метатекст, онлайн-розслідування, журналістика, журналистское расследование, гипотеза, онлайн-расследование, journalistic investigation, assumption, hypothesis, metatext, online investigation, journalism
Бібліографічний опис
Репозитарій ОНУ ім. І. І. Мечникова
DOI
ORCID:
УДК