Вікаріозне нукаеофильне заміщення атома водню в ізомерних мезо-тетра (4-, 6-, 7-хінолініл)порфіринах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Взаємодією мідних комплексів 2-нітро-мезо-тетра-(4-, 6-, 7-хінолінілпорфіринів з хлорметил(п-толіл)сульфоном у ДМСО в присутності КОН отримані відповідні 2-нитро-З-тозилметильні похідні.
Взаимодействием медных комплексов 2-нитро-мезо-тетра-(4-, 6-, 7-хинолинилпорфиринов с хлорметил(п-толил)сульфоном в ДМСО в присутствии КОН получены соответствующие 2-нитро-З-тозилме-тильные производные.
Опис
Ключові слова
порфірин, комплекс, вікаріозне нуклеофільне заміщення, порфирин, викариозное нуклеофиль-иое замещение, porphyrin, complex, vicarious nucleofilic substitution
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету
DOI
ORCID:
УДК