Країни БРІКС у російсько-українській війні: позиція, загрози та наслідки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2707-5206
E-ISSN
2707-5214
Назва тому
Видавець
Гельветика
Анотація
У статті проаналізовано політику, реакцію та позицію країн БРІКС щодо російсько-української війни. Підкреслено роль та значення країн членів даного об’єднання у глобальних процесах. Стаття присвячена взаємозв'язку між кількома світовими акторами, Бразилії, росії, Індії, Китаю та ПАР. Розглянута проблема балансу між країнами-членами та принципом невтручання, який враховує глобальні очікування, захищаючи індивідуальні економічні інтереси та дипломатичні міркування. Проведено комплексне дослідження стратегічної реакції всіх п'яти країн-членів БРІКС на їх відповідну зовнішню політику; надано подальший розвиток виявленню чинників, що впливають на формування зовнішньополітичної стратегії держав щодо триваючої війни в Україні. Говорячи про ідеологічне позиціонування, то країн-члени БРІКС, інтерпретують себе як альтернативу існуючому світовому порядку. Зазначено, що вони прагнуть кинути виклик економічному та політичному домінуванню традиційних країн в світі, виступаючи за мультиполярну світову систему. Підкреслено, що входження нових членів у БРІКС, таких як Єгипет, Іран, Саудівська Аравія, ОАЕ та Ефіопія підсилить роль та значення даного об’єднання у різноманітних міжнародних інституціях, зможе посилити утвердження росії на міжнародній арені, її бачення світопорядку. Всі країни БРІКС виступають за багатополярний міжнародний порядок, надаючи гнучкість для різноманітних центрів сили. Оскільки альянс БРІКС має на меті сприяти демократизації глобального управління та інклюзивній багатополярності для встановлення більш гармонійного та справедливого глобального порядку, то розбіжності всередині не можуть існувати. Кожен член БРІКС використовує війну у власних інтересах в економічному та геополітичному плані, та прагнуть захищати свої регіональні та глобальні інтереси. Декларуючи нейтралітет або не приєднуючись до санкцій країни-члени по суті солідаризуються з агресором. Військова співпраця та небажання занурюватись у глибинну сутність конфлікту породжує непорозуміння у питаннях припинення військових дій і несе загрозу для України.
The article analyzes the policy, reaction and position of he BRICS countries regarding the Russian-Ukrainian war. The role and importance of the member countries of this association in global processes are emphasized. The article is devoted to the relationship between several world actors, Brazil, Russia, India, China and South Africa. The problem of balance between the member countries and the principle of non-interference, which takes into account global expectations, protecting individual economic and diplomatic interests, is considered. A comprehensive study of the strategic response of all five BRICS member countries to their respective foreign policies was conducted. Further development is given to the identification of factors influencing the formation of the foreign policy strategy of states regarding the ongoing war in Ukraine. Speaking of ideological position, the BRICS member states interpret themselves as an alternative to the existing world order. It is noted that they seek to challenge the economic and political dominance of traditional countries in the world, advocating a multipolar world system. It was emphasized that the entry of new members into the BRICS, such as Egypt, Iran, Saudi Arabia, the UAE and Ethiopia, will strengthen the role and importance of this association in various international institutions, will be able to strengthen Russia's consolidation in the international arena, its vision of the world order. BRICS countries stand for a multipolar international order, providing flexibility for various centers of power. As the BRICS alliance aims to promote the democratization of global governance and inclusive multipolarity to establish a more harmonious and equitable global order, then divisions within cannot exist. Each member of the BRICS uses the war for its own interests economically and geopolitically, and seeks to protect its regional and global interests. Declaring neutrality or not joining the sanctions, member states are essentially in solidarity with the aggressor. Military cooperation and reluctance to delve into the deep essence of the conflict gives rise to misunderstandings on the cessation of hostilities and poses a threat to Ukraine.
Опис
Ключові слова
міжнародне об’єднання, країни БРІКС, російсько-українська війна, позиція, міжнародна політика, загрози, наслідки, нейтралітет, international association, BRICS countries, Russian-Ukrainian war, position, international policy, threats, consequences, neutrality
Бібліографічний опис
Вакарчук К. В. Країни БРІКС у російсько-українській війні: позиція, загрози та наслідки / К. В. Вакарчук, Д. Д. Сілукова // Міжнародні та політичні дослідження. – 2024. – Вип. 37. – С. 13–22.
УДК
327.7:061.1БРІКС]:355.48(470:477)"2022/..."