Особливості страхування в сфері кінематографії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дана стаття присвячена питанням надання послуг страхування в області кінематографії. Слід зазначити, що дана тема мало вивчена й тому виникає низка питань, які стосуються особливостей страхування в кіновиробництві. Страхування в даній сфері людської діяльності необхідне, оскільки це дозволить, у випадку настання певних страхових випадків, уникнути майнових втрат. До того ж, оскільки створення кінотвору пов’язане з певними ризиками для виконавців (каскадерів), то для захисту їх інтересів, продюсерові (кінокомпанії) слід опікуватися станом їхнього здоров’я, життя й безпеки. Укладання договорів страхування, як, наприклад, медичне страхування, стра- хування життя, страхування від нещасного випадку, дозволять належним чином подбати про цю категорію учасників знімального процесу. Має місце ризик і в майновій сфері кіновиробництва: вимушені простої, загибель декорацій, псування реквізиту. Ці ризики також повинні підлягати страхуванню. Дійсно, ризиків у розглянутій галузі досить багато. Незважаючи на процеси вдосконалення технічних можливостей, які дозволяють запобігати зазначеним ризикам, все-таки прогрес не може повною мірою захистити від небезпек. Механізм страхування стає запобіжною мірою, яка дозволяє компенсувати втрати. У статті розглядаються особливості страхування творчої групи, що брала участь у процесі створення кінофільму, а також особливостей страхування майна. Безумовно, теоретичні розробки в цій галузі невеликі, але наукові статті та праці, які стосуються саме страхування, дають можливість надалі досліджувати особливості страхування в сфері кіновиробництва. Розвиток як кіноіндустрії, так і страхової справи, дозволяє зробити висновок про те, що кількість страхових продуктів і професіоналів, які будуть ними займатися, буде збільшуватись. Це дозволить захиститися від ризиків у даній сфері, а розвиток кінострахування буде цілком природним у кіноіндустрії.
This article is devoted to the provision of insurance services in the field of cinematography. It should be noted that this topic has been little studied, and therefore a number of questions arise that relate to the features of insurance in film production. Insurance in this area of human activity is necessary, because it will allow, in the event of the occurrence of certain insured events, to avoid property losses. Moreover, since the creation of a film work is associated with certain risks for performers (stuntmen), in order to protect their interests, the producer (film company) should take care of their health, life and safety. And the conclusion of appropriate insurance contracts, such as: medical insurance, life insurance, accident insurance, will allow you to properly take care of this category of participants in the filming process. There are also risks in the property area of film production. This is forced downtime, and the death of scenery, and damage to props. These risks must also be insured. Indeed, there are a lot of risks in the industry under consideration. Despite the ever-improving technical capabilities that make it possible to prevent these risks, progress still cannot fully protect against dangers. Insurance is just that «magic wand» that will compensate for losses. Undoubtedly, theoretical developments in this field are small. But scientific articles and works that relate specifically to insurance provide an opportunity to further explore the peculiarities of insurance in the field of film production. The article discusses the features of the insurance of the creative team involved in the process of creating a movie, as well as the features of property insurance. The development of both the film industry and the insurance business allows us to conclude that there will be more and more insurance products and professionals who will deal with them. This will protect against risks in this area. Moreover, the development of film insurance will be quite natural in the film industry.
Опис
Ключові слова
послуги страхування, кіновиробництво, виконавці, медичне страхування, страхування майна, кінематографічний добуток, insurance services, film production, performers, health insurance, property insurance, cinematograph
Бібліографічний опис
Правова держава = Сonstitutional State
ORCID:
УДК