Регуляція тіаміном і тіохромом рівня нуклеїнових кислот у крові білих щурів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вивчено вплив ін’єкцій тіаміну і тіохрому на рівень сумарних нуклеїнових кислот та РНК у крові білих щурів. Продемонстровано, що тіохром здатний підвищувати вміст як сумарних нуклеїнових кислот, так і РНК на протязі 7 днів після ін’єкцій, а ін’єкція тіаміну не впливає на досліджуваний показник. Обговорюються можливі механізми некоферментного впливу тіохрому на рівень нуклеїнових кислот.
Изучено влияние инъекций тиамина и тиохрома на уровень суммарных нуклеиновых кислот и РНК в крови белых крыс. Продемонстрировано, что инъекция тиамина не влияет на исследуемый показатель, а тиохром способен повышать содержание как суммарных нуклеиновых кислот, так и РНК на протяжении 7 дней после инъекции. Обсуждаются возможные механизмы некоферментного влияния тиохрома на уровень нуклеиновых кислот.
There were studied the effect of injections of thiamine and thiochrome on the level of total nucleic acids and RNA in the blood of white rats. It was demonstrated that the injection of thiamine did not affect the analyzed indicator, but tiochrome is able to increase the total content of both nucleic acids and RNA for 7 days after injection. Possible mechanisms of noncoenzymic thiochrome influence on the level of nucleic acids have been discussing.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Ключові слова
тіамін, тіохром, нуклеїнові кислоти, тиамин, тиохром, нуклеиновые кислоты, thiamine, thiochrome, nucleic acids
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК