Трансформація вузівської бібліотеки: нові можливості у видавничій діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сучасна епоха вимагає інноваційного підходу до будь-якого виду діяльності. Так, трансформацій зазнає і традиційна діяльність вузівської бібліотеки. У доповіді на прикладі наукового журналу «Вісник Одеського національного університету. Сер. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство» систематизується увесь редакційно-видавничий процес, який здійснюється Наукової бібліотеки ОНУ. Підсумком редакційної роботи стає видавничий продукт, просуванням до наукометричних баз даних якого також займається Наукова бібліотека
Современная эпоха нуждается в инновационном подходе ко всем видам деятельности. Так, трансформации претерпевает и традиционная деятельность вузовской библиотеки. В докладе на примере научного журнала «Вісник Одеського національного університету. Сер. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство» систематизировался весь редакционно-издательский процесс, который осуществляется Научной библиотекой ОНУ. Итогом редакционной работы становится издательский продукт, дальнейшим продвижением в наукометрические и национальные базы которого также занимается Научная библиотека
The modern age needs an innovational approach to all kinds of activity. Traditional work of a higher school library is undergone changes too. The whole editorial and publishing activity providing by staff of the Scientific Library of the Odesa I. I. Mechnikov National University is systematized in the paper on the example of scientific magazine “Odesa National University Herald” series “Library studies, bibliography studies, bibliology”. The result of publishing activities is a publishing product, which is also promoted to scientometric and national databases by the Scientific Library.
Опис
Ключові слова
періодичне видання, вузівська бібліотека, редакційно-видавнича діяльність, наукометричні бази даних, веб-сайт, периодическое издание, вузовская библиотека, редакционно-издательская деятельность, наукометрические базы данных, веб-сайт, a periodical, a higher school library, editorial and publishing activities, scientometric databases, a website
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК