Гідродимамічні та масообмінні характеристики процесу сорбції комплексу хрому (VI) з дифінілкарбазидом катіонітом КУ-2-8

Анотація
Одним із перспективних направлень розвитку та створення простих і надійних методів контролю за вмістом мікрокількостей елементів у водах різних категорій є створення експресних та вибіркових тест-методів, які об’єднують сорбційне концентрування з прямим твердофазно-спектрометричним або візуально-колориметричним визначенням.
Обработкой полученных экспериментальных данных найдены, полукритериальная зависимость гидравлического сопротивления слоя катионита КУ-2-8 и критерия Кирпи- чева от гидродинамического критерия подобия Рейнольдса. Полученные данные могут быть использованы при разработке индикаторных трубок для экспресс-анализа природних вод на содержание хрома (VI) в виде его комплекса с дифенилкарбазидом.
Опис
Ключові слова
гідродинаміка, масообмін, сорбція, хром (VI), дифінілкарбазид, гидродинамика, массообмен, сорбция, дифенилкарбазид, hydrodynamic, mass transfer, sorption, chromium (VI), diphenylcarbazide
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК