Реалізація принципу відповідальності за вину в інституті відшкодування збитків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті аналізуються доктринальні підходи до визначення та встановлення вини порушника як умови цивільно-правової відповідальності, розглядається питання про доцільність розмежування форм та ступенів вини для ефективної реалізації заходів відповідальності, зокрема, відшкодування збитків.
статье осуществлен анализ доктринальных подходов к определению и установлению вины нарушителя как условия гражданско-правовой ответственности, обоснована целесообразность разграничения форм и степеней вины для эффективной реализации мер ответственности, в частности, возмещения убытков.
In the article the analysis of doctrinal approaches to definition and establishment of the delinquent’s fault as conditions of civil responsibility is carried out, expediency of differentiation of forms and degrees of fault for effective implementation of responsibility measures,of indemnification, in particular, is proved.
Опис
Ключові слова
принцип відповідальності за вину, реалізація принципу відповідальності за вину, відшкодування збитків, договірна відповідальність, форми та ступені вини, принцип ответственности за вину, реализация принципа ответственности за вину, возмещение убытков, договорная ответственность, формы и степени вины, liability principle, liability principle realization, indemnification, liability in contract, forms and degrees of fault
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК