ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стрижневою проблемою організації території для приморських регіонів країни виступає раціональне природокористування та господарське використання. Основним засобом забезпечення сталого розвитку приморських регіонів, удосконалення природокористування є проведення функціонального зонування території з врахуванням закономірностей природно-господарського ешелонування, фактору сумісності функцій, національних та регіональних пріоритетів розвитку господарства
Стержневой проблемой организации территории для приморских регионов страны выступает рациональное хозяйственное использование. Основным средством обеспечения устойчивого развития приморских регионов, усовершенствования природопользования есть проведение функционального зонирования территории с учетом закономерностей природно-хозяйственного эшелонирования, фактора совместимости функций, национальных и региональных приоритетов развития хозяйства.
Pivotal issue of territory for the coastal administrative regions of the country is the rational economic use of coastal areas, which some researchers have referred to as Coastal. The primary means of achieving sustainable development of coastal regions, environmental improvement is functional zoning laws with regard to natural and economic stepping-up, factor compatibility features national and regional priorities for economic development
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Ключові слова
приморські регіони, природокористування, ешелонування території, екологічні мережі, приморские регионы, природопользование, эшелонирование территории, экологические сети, coastal regions, natural resources, coastal zones, stepping-up of territory, network environment
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК