The War and the World-system Fate. Modern interpretation of Immanuel Wallerstein

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The Russian-Ukrainian war marked the Rubicon, on crossing which, the world has begun to change dramatically and irreversibly. This article is an attempt to comprehend the Russian-Ukrainian war in the context of the world-system methodology of I. Wallerstein. The authors consider the phenomenon of war and the phenomenon of revolution as key factors of historical change. The authors reconstruct the change in the geopolitical balance of power over long cycles of history, where the world war and the system of treaties after it are considered as starting points for new cyclic turns. The authors consider global changes in the world system order, starting from the period of the «Napoleonic Wars» and subsequent global wars of the XIXth — XXIst centuries. The article traces the role of World wars in the fate of the existing world-system. The Russian-Ukrainian war is seen as the initiation of the breakdown of the existing world order and the establishment of a world-system of a different type. This war has quite a clear geopolitical context, as any other great war in humankind’s history. This context is a global geopolitical game that has engulfed almost the entire world community. Looking at Wallerstein’s theory we can understand this game as the irreconcilable opposition of the dominant Occidental (Anglo- Saxon) world-system against attempts of the Oriental (China-centrical) system to brake the existing world order radically. World politology discusses attempts by the Chinese-Russian geopolitical alliance to receive the status of a new world-system core. As a result, there is a great increase in mutual tension between the two world-system cores.
Російсько-українська війна позначила Рубікон, перейшовши який, світ почав кардинально і незворотно змінюватися. Ця стаття є спробою осмислення російсько- української війни в контексті миросистемної методології І. Валлерстайна. Автори розглядають феномен війни та феномен революції як ключові фактори історичних змін. У статті реконструйовано зміни геополітичного балансу сил протягом довгих циклів історії, де світова війна та система договорів після неї розглядаються як відправні точки для нових циклічних поворотів. Автори розглядають глобальні зміни у миросистемному устрої, починаючи з періоду «наполеонівських воєн» та подальших глобальних воєн XIX–XXI ст. У статті наголошується на особливій ролі світових воєн в історії існуючої світосистеми. Російсько-українська війна бачиться як початок ламання існуючого світопорядку та встановлення миросистеми іншого типу. Автори відзначають, що ця війна має цілком чіткий геополітичний контекст, як будь-яка інша велика війна в історії людства. Цей контекст є глобальною геополітичною грою, що охопила практично всю світову спільноту. Вивчаючи теорію Валлерстайна, автори трактують цю гру як непримиренне протистояння панівній західній (англо-саксонській) світосистемі спробам східної (китаєцентричної) системи радикально загальмувати існуючий світопорядок. У світовій політології розглядаються спроби китайсько-російського геополітичного альянсу набути статусу нового ядра світосистеми. В результаті, на думку авторів, відбувається сильне зростання взаємної напруги між двома ядрами світової системи. Задаючись питаннями про те, чи згорить глобальний світ у вогні ядерної катастрофи, чи перейде людство в новий невідомий і тривожний світовий порядок, чи збереже світоустрій, що склався на початок ХХІ століття, свої основні характеристики, — автори визначають можливі сценарії та прогніти розвитку подій.
Опис
Ключові слова
world-system, world order, war, revolution, Wallerstan, Occidental, Oriental, Ukraine, світ-система, світовий порядок, війна, революція, Валлерстайн, оксидентальний, орієнтальний, Україна
Бібліографічний опис
Міжнародні та політичні дослідження = Іnternational and Political Studies
DOI
ORCID:
УДК