Поетикальні функції дзеркала у модерній драматургії Миколи Куліша

Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет
Анотація
У статті йдеться про особливості трактування образу дзеркала у творчості Миколи Куліша. На прикладі аналізу п’єси «Мина Мазайло» сформульовано не лише індекс дзеркала, але і його концептуальне значення як у системі відкриття світовідчуття героїв та ідейного змісту твору, так і в розширенні й поглибленні поетикальних можливостей модерної драматургії ХХ ст. З цією метою проаналізовано поліфункціаональність і художню переконливість однієї з ключових речей, яка виявляється незамінною у світі дзеркальних – вторинних і несамостійних – персонажів філософської за духом комедії «Мина Мазайло». Як доводить аналіз, реїзм (від лат. res – річ) слугує, з одного боку, естетичному проникненню в глибинну сутність характерів героїв, а з іншого, – конструюванню крізь призму такої речі, як дзеркало, екзистенційного смислу поведінки героїв, їх самосвідомості і світовідчуття у зв’язку з соціальними ролями, у співвідношенні з діяльністю персонажів п’єси, які охоплені змістом цієї важливої для них речі. Отже, дзеркало виступає alter ego кожного з них, своєрідним екзаменатором, що перевіряє родину Мазайлів на конвеєрі часу, на довгостроковість національної пам’яті, «організованої та отверділої в речах пам’яті громади» (К. Ісупов). У такий спосіб «слово» (дзеркало) акцентується як вчинок, який входить в «інтуїцію речі».
В исследовании специально прослежено значение концепта «зеркало» в драматургии М. Кулиша как краеугольного камня смыслового наполнения модерной драмы «Мина Мазайло» и её универсальных возможностей и открытий автора в сфере поэтологии.
The article studies the meaning of the «mirror» concept in plays by Mykola Kylish as the foundation stone of implications in the play ‘Myna Mazaylo’ and playwright’s creative discoveries in the domain of poetics. For this reason the multipurpose character and artistic persuasiveness of the «mirror» concept have been studied. «Mirror» turns out to be an irreplaceable artistic device in the world of mirror, i.e. fake and dependant, characters of the philosophic play ‘Myna Mazaylo’. The analysis proves that reism (from Latin res – thing) performs a number of functions. First of all, it helps to reach the depth of the characters’ inner world. Secondly, it aids in constructing existential essence of characters’ behavior, their self-consciousness and perception of the world. Thus, the mirror appears to be alter ego of each character and a metaphoric examiner which checks if the Masaylos’ national identity life-long.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Одеський національний університет, 2014.
Ключові слова
Куліш, Микола, дискурс, концепт, індекс дзеркала, універсалізація смислової глибини, поетикальні особливості, річ, индекс зеркала, универсализация содержательной глубины, поэтикальные особенности, вещь, Mykola Kulish, discourse, concept, mirror index, generalization of the meaning depth, poetic manner, thing
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК