МОРФОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗРОШУВАНИХ АЛЮВІАЛЬНИХ ЗАПЛАВНИХ ҐРУНТІВ НИЖНЬОГО ДНІСТРА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Приведені результати досліджень морфолого-генетичних особливостей алювіальних ґрунтів масиву зрошення на острові Турунчук, що в заплаві нижнього Дністра на території Одеської області.
Представлены результаты исследований морфолого-генетических особенностей аллювиальных почв массива орошения на острове Турунчук, расположенного в пойме нижнего Днестра на территории Одесской области
The results of morfo-genetical features of aluvial soils irrigation's of massif Turunchuk alluvial island, located on the botton-land of Dniester on the territory Odessa region are presented.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Ключові слова
Дністер, Турунчук, ґенеза, ґрунтів, алювіальні ґрунти, морфологічна будова, карбонатність ґрунтів, Днестр, Турунчук, генезис почв, аллювиальные почвы, морфологическое строение, карбонатность почв, Dnestr, Turunchuk, genesis of soils, alluvial soils, morphologic structure, carbonates of soils
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК