Доктрина «людського виміру», права та свободи людини та громадянина в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена доктрині «людського виміру», сутності прав та свобод людини та громадянина. В ході дослідження обґрунтовано, що нині в Україні в умовах становлення і розвитку демократичної правової державності особливого значення набуває проблема реального забезпечення прав та свобод людини та громадянина, яка, по-перше, виступає стратегічною метою цього процесу (телеологічна властивість – авт.); по-друге, безпосередньо пов’язана з недостатнім рівнем дотримання, закріплених в Основному Законі, прав та свобод з боку держави (функціонально-діяльнісна властивість – авт.); по-третє, також з недостатнім рівнем їх захищеності від різного роду правопорушень (функціонально-правозахисна властивість – авт.). Отже, аналіз системного дослідження свідчить, що проблема забезпечення та захисту прав людини в Україні є складною та багатоплановою, а створення додаткових гарантій та механізмів їх реалізації на рівні конкретної особистості виступає не тільки пріоритетним завданням держави на сучасному етапі в умовах її ординарного існування і функціонування, а також першочерговим і стратегічним в сучасних історичних кризових реаліях, коли державність існує та функціонує в екстраординарних умовах воєнного стану. Доведено, що в незалежній Україні сьогодні втілюється теорія визнання людської гідності, яка є: а) інтегративною властивістю природи людини; б) проявом натуралістичної юриспруденції; та в) виступає одним із інституціональних джерел її основних прав. Передбачено, що в ближній історичній перспективі всі доктринальні позиції в сфері забезпечення та захисту прав та свобод людини та громадянина будуть вимагати вдосконаленої нормативно-правової регламентації, зокрема, конституційної.
The article is devoted to the doctrine of the «human dimension», the essence of human and citizen rights and freedoms. In the course of the study, it was substantiated that nowadays in Ukraine the problem of real provision of human and citizen rights and freedoms, which is connected with the insufficient level of observance of the rights and freedoms enshrined in the Basic Law by the state, as well as the insufficient level of their protection, is gaining special importance from various types of offenses. The analysis of the systematic study shows that the problem of ensuring and protecting human rights in Ukraine is complex and multifaceted, and the creation of additional guarantees and mechanisms for the realization of individual rights and freedoms is a priority task of the state at the current stage and in modern historical crisis realities. It is proved that in independent Ukraine today the theory of recognition of human dignity is extremely popular, which is an integrative property of human nature and is one of the institutional sources of his basic rights. It is predicted that in the near future all doctrinal positions in the field of ensuring and protecting the rights and freedoms of a person and a citizen will require appropriate normative and legal regulation, in particular, constitutional. The problem of ensuring human rights at the end of the 20th - at the beginning of the 21st century became one of the most urgent problems of humanity. It is the person in the theory and practice of constitutionalism who occupies the main place, because he is the main reference point for the development, improvement and implementation of the theory and practice of further development. The issues of human and citizen rights and freedoms in Ukraine are of particular interest not only to legal theorists, but also often become a topic of research among practitioners from various fields of law and among different countries.
Опис
Ключові слова
Конституція України, «людський вимір», права та свободи людини і громадянина, The Constitution of Ukraine, Declaration, «human dimension», rights and freedoms
Бібліографічний опис
Правова держава = Сonstitutional State
ORCID:
УДК