Мовний образ польського моряка в повісті 3. Батко “Ласкаві океани”

Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено дослідженню мовних засобів, за допомогою яких Зигмундт Батко у повісті “Ласкаві океани” змоделював образ польського моряка. Встановлено, що мовна особистість моряка формується в процесі фахової діяльності, а категорійний статус цього феномену вербалізується у партитивних, аксіологічних і стереотипних семантичних категоріях
Статья посвящена исследованию языковых средств, с помощью которых Зигмундт Батко в повести “Ласковые океаны” смоделировал образ польського моряка. Подчеркнуто, что языковая личность моряка формируется в процессе профессиональной деятельности, а категориальный статус этого феномена вербализуется в партитивных, аксиологических и стереотипных семантических категориях.
The article deals with linguistic means by which Sigismund Batko modeled the Polish seaman’s image in the story “The affectionate oceans”. Found that identity of seafarers is formed in the professional collective, and categorical status of this phenomenon is verbalized in the partitive, axiological and stereotypical semantic categories.
Опис
Ключові слова
лінгвоантропологія, фахово-мовна картина світу, мовний образ світу моряка, польська мова, лингвоантропология, профессионально-языковая картина мира, языковой образ мира моряка, польский язык, linguistic anthropology, professional-linguistic picture of the world, linguistic seaman’s world image, Polish language
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК