Компарально-обставинні та компарально-темпоральні категорійні ситуації: прагмалінгвістичний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букрек
Анотація
У статті проаналізовано компарально-обставинні та компарально-темпоральні категорійні ситуації, а також встановлено прагмалінгвістичний потенціал мовних засобів у таких ситуаціях на матеріалі українського та російського художнього мовлення.
Comparative-adverbial and comparative-temporal categoric situations are analyzed. Pragmalinguistic potential of language means in these situations on the material of belles-letters language is revealed.
Опис
Слов’янський збірник: збірник наук. праць; – Вип. XVII. – Чернівці : Букрек, 2013.
Ключові слова
функціонально-семантичне поле, категорійна ситуація, компаративна ситуація, компаративність, порівняння, прагмалінгвістичний потенціал, functional semantic field, categoric situation, comparative situation, comparativity, comparison, pragmalinguistic potential
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК