ГЕНОТОКСИЧНИЙ ЕФЕКТ ГЕРБІЦИДІВ І ПЛОДЮЧІСТЬ DROSOPHILA MELANOGASTER

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вивчали генотоксичний вплив препаратів гербіцидів «Раундап Макс», «Селефіт» та «Напалм» на ембріональний та постембріональний розвиток дрозофіли. Застосовували метод обліку рецесивних зчеплених зі статтю летальних мутацій (РЗСЛМ), а також показники плодючості мух за кількістю лялечок та імаго. Отримані на дрозофілі дані доводять, що всі досліджувані препарати гербіцидів виявляли мутагенну активність, причому дія препаратів гліфосату («Раундап Макс», «Напалм») була більш вираженою, ніж дія препарату прометрину («Селефіт»).
Изучали генотоксическое влияние препаратов гербицидов «Раундап Макс», «Селефит» и «Напалм» на эмбриональное и постэмбриональное развитие дрозофилы. Использовали метод учета рецессивных сцепленных с полом летальных мутаций (РСПЛМ), а также показатели плодовитости мух по количеству личинок и имаго. Полученные на дрозофиле данные показали, что все исследованные препараты гербицидов проявляли мутагенную активность, причем действие препаратов глифосата («Раундап Макс», «Напалм») было более выраженным, чем действие препарата прометрина («Селефит»).
Was studied the genetoxical effect of the drugs of herbicides «Roundup Max», «Selefit» and «Napalm» on embryonic and postembryonic development of drosophila. Was used the accounting methods of recessive lethal mutations linked with sex, as well as fertility rates by the number of pupae and imago. The results showed that all the investigated drugs herbicides caused mutagenic activity. The influence of glyphosate drugs was stronger than of prometrin drugs.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Ключові слова
гербіциди, мутагенність, генотоксичність, плодючість, Drosophila melanogaster, гербициды, мутагенность, генотоксичность, плодовитость, Drosophila melanogaster, herbicides, mutagenicity, genotoxicity, fecundity, Drosophila melanogaster
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК