Поштово-телеграфний зв'язок на Півдні Російської імперії в роки правління Олександра ІІІ (1881-1894 рр.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
На основі джерельних, в т. ч. й архівних матеріалах, в статті розглядається розвиток галузі зв’язку в Російській імперії в роки правління Олександра ІІІ. Особлива увага приділяється поштово-телеграфній реформі 1884-1885 рр., а також особливостям її проведення на території півдня України.
На основе источников, в том числе и архивных материалах, в статье рассматривается развитие отрасли связи в Российской империи в годы правления Александра ІІІ. Особенное внимание уделяется почтово-телеграфной реформе 1884-1885 гг., а также особенностям ее проведения на территории юга Украины.
Based sources, including archival material, the article discusses the development of the telecommunications sector in the Russian Empire during the reign of Alexander III. Special attention is paid to the reform of the postal and telegraph 1884-1885 years, As well as features of its holding in the south of Ukraine.
Опис
Записки iсторичного факультету. - Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2012.
Ключові слова
пошта, телеграф, реформа, поштово-телеграфний округ, поштово-телеграфні установи, почта, почтово-телеграфный округ, почтово-телеграфные учреждения, mail, telegraph, reform, post and telegraph district, post and telegraph offices
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету
DOI
ORCID:
УДК