Видове хляб и техните названия в делжилерския говор

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Хлябът е земята, нивата, зърното, храната. Култът към хляба е израз «на зависимостта на човека от природата, от полето «хлебородно», от плодородието и неурожая...Той не казва «ям», а «ям хляб», «изкарвам хляба». Хлябът е свещен, на хляба се кълне селянинът, като на най-свято нещо, «на хляба се кръсти и една трохичка не смее да настъпи» [7: 72].
Опис
Ключові слова
езиковата система, лексико-семантична група, делжилерския говор, лексемата хляб
Бібліографічний опис
Філологічні студії
DOI
ORCID:
УДК