Функції науки адміністративного права та навчальної дисципліни «адміністративне право»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті акцентується увага на трьох іпостасях адміністративного права, які слід враховувати при дослідженні його функцій, – галузі права, галузевій юридичній науці, навчальній дисципліні. Розкривається зміст та співвідношення функцій адміністративного права як науки та навчальної дисципліни.
В статье акцентируется внимание на трех ипостасях административного права, которые следует учитывать при исследовании его функций, – отрасли права, отраслевой юридической науке, учебной дисциплине. Раскрывается содержание и соотношение функций административного права как науки и учебной дисциплины.
The article focuses on three persons administrative law to consider the study of its functions – in law, sectoral legal science study. The content and correlation functions of administrative law as a science and discipline.
Опис
Ключові слова
адміністративне право, галузь права, галузева юридична наука, навчальна дисципліна, функції адміністративного права, административное право, отрасль права, отраслевая юридическая наука, учебная дисциплина, функции административного права, administrative law, branch of law, jurisprudence industry, academic disciplines, functions of administrative law
Бібліографічний опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК