Труд как фактор созидательного развития и солидарной ответственности каждого в наступившем новом времени (социально-экономический аспект)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье раскрывается социально-экономический аспект труда, как фактора созидательного развития и солидарной ответственности каждого. Рассматривается сущность и основы рыночной экономики как уравновешенной многоуровневой системы производственных отношений с высоким внутренним потенциалом саморазвития.
В статті розкривається соціально-економічний аспект праці, як чинника творчого розвитку і солідарної відповідальності кожного. Розглядається сутність і основи ринкової економіки як урівноваженої багаторівневої системи виробничих відносин з високим внутрішнім потенціалом саморозвитку.
The socio-economic aspect of labour opens up in the article, as a factor of creative development and shared responsibility of everyone. The essence and the foundations of market economy is examined as the balanced multilevel system of production relations with high internal potential of self-development.
Опис
Ключові слова
труд, предприятие, экономический потенциал, праця, підприємство, економічний потенціал, enterprise, economic potential
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК