Конотоніми як засоби оцінки інтелектуальних ознак чоловіка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянуто конотативні власні імена на позначення інтелектуаль- них здібностей чоловіка в російському та українському антропоніміконах. Знач- ну увагу приділено семантичним, лінгвокультурним та когнітивним аспектам осягнення світу через вторинні номінації розумових здібностей. Конотоніми як вербальні реперезентанти інтелекту чоловіка ілюструють наступну побутову модель «дурня» – дурний, простакуватий, недалекий, малоосвічений, наївний. Модель «розумника» включає компоненти ‘геніальність’, ‘мудрість’, ‘винахід- ливість’, ‘освіченість’. Проте зафіксовані такі конотоніми лише в іронічних контекстах, що також надає їм ознаку пейоративності.
В статье рассмотрены коннотативные собственные имена, обозначающие мужчину-глупца в русском и украинском антропонимиконе. Основное внимание уделено семантическим, лингвокультурным и когнитивным аспектам пости- жения мира через вторичные номинации умственных способностей лиц муж- ского пола. Конотонимы как вербальные реперезентанты интеллекта человека иллюстрируют следующую бытовую модель «дурака» - глупый, простоватый, недалекий, малообразованный, наивный. Модель «умника» включает компонен- ты "гениальность", "мудрость", "изобретательность", "образованность". Од- нако зафиксированы такие конотонимы только в иронических контекстах, что также придаёт им знак пейоративности.
The article explores the connotative personal names, defining a foolish man in the Russian and the Ukrainian anthroponymicon. The main attention has been given to the semantic, linguocultural and cognitive aspects of the world perception through the secondary nominations of the men’s mental abilities. Connotonyms as verbal representants of men’s intellect show the following common model of the “fool” – foolish, plain, narrow-minded, uneducated, naïve. The model of the “smart one” includes such components as “ingenuity”, “wisdom”, “creativity”, “intelligence”. However, such connotonyms have been found only in ironical contexts, which also adds the pejorative mark to them.
Опис
Ключові слова
антропоніміка, конотативний онім, семантика, лінгвокультурологія, anthroponymics, connotative onym, semantics, linguoculturology, антропонимика, коннотативный оним, семантика, лингвокультурология
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК