СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ ПОВТОРІВ У МОВІ МАЛОЇ ПРОЗИ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО

Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
У статті узагальнено визначення повтору, розглянуто наявні класифікації його видів. Досліджено різні вияви повторів, а також їх роль і місце в організації ідейно-тематичного змісту оповідань Миколи Вінграновського.
The definition of the notion “repetition” has been generalized in the article; the classifications of the types of repetition have been characterized. Different types of the repetitions and their role and place in the thematic plot of the tales by Mykola Vingranovsky have been investigated.
В статье обобщено определение повтора, рассмотрено существующие классификации его видов. Исследовано разные проявления повторов, а также их роль и место в организации идейно-тематического содержания рассказов Николая Винграновского.
Опис
Слов'янський збірник. (збірник наукових праць). - К.:Видавничий дім Дмитра Бураго,2012.- Вип.17.- Ч.2
Ключові слова
повтор, синтаксичні засоби виразності, стилістичні прийоми, синтаксичний повтор, repetition, syntactic means of expression, stylistic devices, syntactic repetition, повтор, синтаксические средства выразительности, стилистические приёмы, синтаксический повтор
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК