Європейські інтеграційні процеси в умовах сучасних викликів системи міжнародних відносин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Стаття присвячена аналізу поняття «європейської інтеграції», його сутності, основних засад та механізмів запровадження. Особливе місце відведено дискусії, яка відбувається між представниками двох теоретичних шкіл, а саме політичних реалістів та лібералів відносно ролі держави в інтеграційних процесах. Розглядається цілий ряд проблем, з якими сьогодні стикаються держави-члени ЄС, зокрема економічна нестабільність, різке зростання рівня популярності націоналістичної ідеології та євроскептичних настроїв серед широких верств населення Європи.
Статья посвящена анализу понятия «европейской интеграции», его сущности, основных принципов и механизмов внедрения. Особое место отведено дискуссии между представителями двух теоретических школ, а именно политическими реалистами и либералами относительно роли государства в интеграционных процессах. Рассматривается целый ряд проблем, с которыми сегодня сталкиваются государства — члены ЕС, в том числе экономическая нестабильность, резкий рост уровня популярности националистической идеологии и евроскептических настроений среди широких слоев населения Европы.
The article is devoted to the analysis of such concept as «European integration», its content, basic principles and mechanisms of implementation. A closer attention is paid to the discussion between the representatives of two theoretical schools, namely the political realists and liberals with regard to the state’s role in the integration processes. Under consideration is a great number of problems, which currently face the EU member-states, including the economic instability, a sharp rise of popularity of the nationalist ideology and the eurosceptic sentiments among the broad layers of population in Europe.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова.-Одеса: Астропринт, 2015.
Ключові слова
європейська інтеграція, політичний реалізм і лібералізм, ЄС, суверенітет, націоналізм, європейська ідентичність, европейская интеграция, политический реализм и либерализм, ЕС, национализм, европейская идентичность, суверенитет, European integration, political realism and liberalism, EU, sovereignty, nationalism, European identity
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК