Ранжирование базовых должностных окладов менеджеров коммерческих организаций: проблемы и решения

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье представлены результаты исследования проблемы установления и дифференциации должностных окладов менеджеров малых и средних коммерческих организаций Украины и предложен методологический подход для объективного и обоснованного ранжирования должностных окладов менеджеров коммерческих организаций.
Менеджери є ключовим ресурсом комерційної організації що визначають її конкурентоспроможність. Прагнення менеджерів працювати ефективно і результативно залежить від того як сприймають вони діючу на підприємстві систему оплати їх праці. Якщо менеджери розуміють, що розміри посадових окладів встановлюються суб'єктивно і диференціюються довільно і необґрунтовано, то оплата праці не стимулює їх до добросовісного виконання посадових обов'язків. Дослідження, які проведені автором в малих і середніх комерційних організаціях України, дозволяють зробити висновок про відсутність системного, науково обґрунтованого, об'єктивного підходу до встановлення розмірів посадових окладів менеджерів і їх диференціації. Аналіз використовуваних для ранжирування посадових окладів методик грейдування змушує засумніватися в достатньої наукової обґрунтованості вибору універсальних для всіх посадових позицій організації факторів і критеріїв для кількісної оцінки посадових позицій і посадових окладів. У статті запропоновано відмовитися від пошуку універсальних факторів і критеріїв для оцінки всіх посадових позицій організації. Замість цього, автор статті пропонує згрупувати посадові позиції комерційної організації за ознаками однорідності виконуваних трудових процесів, а потім для кожної групи визначити свій набір факторів і критеріїв для кількісного виміру значень цих факторів. Зіставляючи суму значень факторів посадових позицій можна здійснювати ранжирування базових посадових окладів. Посадові позиції менеджерів комерційної організації автор пропонує об'єднати в одну групу на тій підставі, що всі менеджерські посади припускають здійснення функцій управління об'єктами управління - різними бізнес-процесами. Виявивши характеристики бізнес-процесів що впливають на складність здійснення функцій управління, і вимірявши їх значення, можна оцінити складність посадових позицій менеджерів комерційної організації і здійснити ранжування посадових окладів.
Managers are a key resource for the commercial organization, determining its competitiveness. The desire of managers to operate effectively and efficiently depends on how they perceive the company operating the system of payment for their work. If managers understand that the size of salaries, established and differentiated subjectively, this salary does not encourage them to the faithful implementation of their official duties. This research, conducted by the author in small and medium business entities of Ukraine, allows concluding that there is an absence of a systematic, science-based and objective approach to the establishment of the size of managers’ salaries and their differentiation. The analysis, used to rank salary grading techniques, calls into question the scientific validity of the choice of adequate universal factors and criteria for all job positions at the organization to assess the quantification of job positions and salaries. The author proposes to abandon the search for universal factors and criteria for the evaluation of all job positions of the organization. Instead, another solution is suggested, i.e. the grouping them on the basis of the uniformity of work processes, which are performed, and then for each group to identify a set of factors and criteria to quantify the importance of these factors. Comparing the sum of the factors of job positions it can be possible to perform ranking of basic salaries. The managers’ official positions of the commercial organization to merge into a single group on the grounds that all managerial positions are assumed to exercise the functions of management with the control objects that is the various business processes. As a result it is possible to evaluate the complexity of the control functions and measured values can appreciate the complexity of managers’ job positions of any commercial organizations and to carry out the ranking of salaries if to identify the characteristics of business processes affecting.
Опис
Ключові слова
должностные оклады, менеджеры, система оплаты труда, стимулирование, методика грейдирования, бизнес-процессы, посадові оклади, менеджери, система оплати праці, стимулювання, методика грейдування, бізнес-процеси, salaries, managers, remuneration system, incentives, methods of grading and business processes
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК