Частота мейотичної рекомбінації на ділянці CN — VG хромосоми 2 DROSOPHILA MELANOGASTER за дї ртуті на організм

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вивчена залежність накопичення ртуті у тканинах та частота кросинговеру на ділянці cn-vg хромосоми 2 дрозофіли від вмісту сульфату ртуті у поживному середовищі. Виявлено максимально допустиме накопичення ртуті у тканинах мух, за якого можливий їх розвиток. За годування мух на протязі одного покоління кормом з сульфатом ртуті у концентрації 0,1 мМ суттєво зменшується їх плодючість і виникає статистично достовірне підвищення частоти кросинговеру.
Изучена зависимость накопления ртути в тканях и частота кроссинговера на участке cn-vg хромосомы 2 дрозофилы от содержания сульфата ртути в питательной среде. Установлено максимально допустимое накопление ртути в тканях мух, при котором еще возможно их развитие. Питание мух на протяжении одного поколения кормом с сульфатом ртути в концентрации 0,1 мМ существенно снижает их плодовитость и достоверно повышает частоту кросинговера на участке cn-vg.
The dependency o f accum ulation o f m ercury in tissues and frequency of recombinations in the section cn-vg chromosome 2 of Drosophila with the content ofhydrargirum sulphate in the nutrient medium has been studied. The most admissible accumulation of mercury in the tissues permittingdrosophila development has been established.
Опис
Ключові слова
Дрозофіла, кросинговер, накопичення ртуті, плодючість, дрозофила, кроссинговер, накопление ртути, плодовитость, drosophila, crossingover, accumulation of mercury, fertibility
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК