Стилістично маркована лексика в сучасному художньому тексті: взаємодія категорії адресантності та експресивності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено аналізу лексичних засобів вираження категорії адресанта в сучасному українському художньому постмодерністському тексті. Схарактеризовано основні групи стилістично маркованої і стилістично зниженої лексики, представленої в сучасному художньому тексті, зокрема варваризми, екзотизми, вульгаризми і діалектизми, тобто такі лексичні одиниці, що підпорядковані авторській інтенції та здатні демонструвати мовну особистість як мовця-автора, так і оповідача. Розглянуті мовні засоби схарактеризовані як репрезентанти двох категорій художнього тексту – адресантності та експресивності. Матеріалом для аналізу слугували прозові твори сучасних українських письменників Ю. Андруховича, С. Андрухович, О. Забужко, Ю. Іздрика, І. Карпи, А. Любки, Т. Прохаська та ін. Обґрунтовано, що стилістично маркована лексика в постмодерністському художньому тексті виконує експресивну функцію і є виразником авторського задуму – шокувати, провокувати, інтригувати.
The article is devoted to the analysis of lexical means of expression of the category of the addressee in the modern Ukrainian artistic postmodern text. The main groups of stylistically marked and stylistically reduced vocabulary presented in the modern literary text are characterized, in particular barbarisms, exoticisms, vulgarisms and dialectisms: such lexical units that are subject to the author's intention and are able to demonstrate the linguistic personality of the author. The considered language means are characterized as representatives of two categories of the artistic text – addressability and expressiveness. The material for the analysis was the prose works of modern Ukrainian writers Yu. Andrukhovych, S. Andrukhovych, O. Zabuzhko, Yu. Izdryk, I. Karpa, A. Lyubka, T. Prokhaska, and others. It is substantiated that stylistically marked vocabulary in a postmodern artistic text performs an expressive function and is an expression of the author's intention – to shock, provoke, intrigue.
Опис
Ключові слова
художній текст, категорія адресантності, категорія експресивності, екзотизм, вульгаризм, діалектизм, literary text, category of addressability, category of expressiveness, exoticism, vulgarism, dialectism
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald