Остроумие и юмор: становление философских и эстетических концептов в эпоху модерна

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються гносеологічні та соціальні причини смислового переформатування концептів «дотепність» і «гумор» в епоху раннього Європейського Модерну. Дослідження здійснено на аналізі філософських і естетичних текстів французьких і англійських мислителів XVI–XVII століть.
В статье рассматриваются гносеологические и социальные причины смыслового переформатирования концептов «остроумие» и «юмор» в эпоху раннего Европейского Модерна. Исследование осуществлено на анализе философских и эстетических текстов французских и английских мыслителей XVI–XVII веков.
The article is dedicated to epistemological and social causes of concepts «wit» and «humor» semantic reformatting in the early European Modernity. Research is based on the analysis of the philosophical and aesthetic texts of French and English thinkers of the XVI–XVII centuries.
Опис
ДОКСА : збірник наукових праць з філософії та філології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеська гуманітарна традиція . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. – Вип. 2 (18): Сміх у світі культури.
Ключові слова
сміх, дотепність, гумор, історія ідей, Європейський Модерн, смех, остроумие, юмор, история идей, Европейский Модерн, laughter, wit, humor, history of ideas, European Modernism
Бібліографічний опис
ДОКСА : Збiрник наукових праць з фiлософiї та фiлологiї
DOI
ORCID:
УДК