ПРОБЛЕМА ГУМУСУ У ЗРОШУВАНИХ ГРУНТАХ ПІВДЕННОГО ЗАХОДУ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
На підставі узагальнення результатів власних багаторічних досліджень, даних співробітників кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів та ПНДЛ- 4 ОНУ, літературних джерел надано відомості про динаміку вмісту і якісного складу гумусу у зрошуваних чорноземах південного заходу України в різних агромеліоративних та агротехнічних умовах
На основе обобщения результатов собственных многолетних исследований, данных сотрудников кафедры почвоведения и географи почв и ПНИЛ-4 ОНУ, литературных ис- точников приведены сведения о динамике и качественном составе гумуса в орошаемых чорноземах юго-запада Украины в разных агромелиоративных и агротехнических условиях
The main abgektive of this article to agrigate data on dinamiks and quality content of humus in the irrigation chornozem of the south west region of Ukraine. Special attention was given to different agromeliorative and and agrotecknical percularities. The mention above data were generated on the bases of own long term researches and Scientific Researches Laboratory № 4 to Odessa Mechnikov National University personal and literary revue
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Ключові слова
чорноземи, зрошення, гумус, південний захід України, чорноземы, орошение, юго-запад Украины, chernozem, irrigation, humus, south west region of Ukraine
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК