Східна Європа у світлі постколоніального дискурсу: аналіз наукових досліджень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто питання застосування інструментарію постколоніальних досліджень для аналізу політичного розвитку посткомуністичних країн Східної Європи, актуальність якого особливо загострилася після повномасштабного російського вторгнення. Окреслено явну невідповідність між регулярним використанням у публічному просторі термінів колоніалізму для характеристики сутності російської агресивної політики та майже відсутністю спроб наукового осмислення цих драматичних подій з боку представників теорії постколоніалізму. Для дослідження причин такої ситуації в статті порушується питання обопільного ігнорування як постколоніальними дослідниками регіону Східної Європи, так і дослідниками посткомуністичних трансформацій колоніального досвіду східноєвропейських країн, яке було поставлено ще на початку 2000-х років. З метою отримання даних щодо кількості публікацій на східноєвропейську тематику в спеціалізованих наукових журналах із постколоніальних студій проведено контент-аналіз змісту низки журналів за період із 2000 р., що підтверджує тезу про маргінальний характер досліджень Східної Європи в рамках постколоніальної теорії та показує повну відсутність наукової рефлексії з приводу російсько-української війни, яка виходить далеко за межі локального конфлікту. У статті перелічено причини такої ситуації, серед яких: невисокий інтерес до регіону Східної Європи в цілому з боку західних науковців, марксистські погляди багатьох дослідників, що виключають можливість ототожнити колоніалізм не лише з капіталістичними державами Заходу, а й із соціалістичним СРСР, домінування російськоцентричного дискурсу в міжнародних наукових колах. Водночас наведено приклади поєднання в роботах окремих авторів постколоніального та транзитологічного підходів до аналізу соціально-політичних процесів у регіоні Східної Європи.
The article examines the application of postcolonial theory to the analysis of the political transformations in post-communist countries in Eastern Europe. The question of the relevance of the application has become particularly important after the Russian full-scale invasion of Ukraine. The question of the relevance of the application has become particularly important after the Russian full-scale invasion of Ukraine. There is an obvious contradiction between the wide-spreading usages of the terms colonialism in the public discourse to characterize the essence of Russian aggressive policy and the near absence of scientific interpretation of this dramatic conflict from the postcolonial researchers. In order to investigate the reasons for the situation, the article raises the question about “double silence” – mutual ignoring by both postcolonial researchers of the Eastern European region and researchers of post-communist transformations of the colonial experience of Eastern European countries. We used a content analysis of the postcolonial scientific for the period from 2000 to obtain data on the number of publications about Eastern Europe. The content analysis proves the idea of the marginal character of Eastern European research within the framework of postcolonial theory and shows the complete absence of scientific interpretation of the Russian-Ukrainian war from a postcolonial perspective. The article considers the main reasons for this situation: the low level of interest in the region of Eastern Europe from Western scholars; the Marxist views of many researchers, which exclude the possibility of identifying colonialism not only with the capitalist states of the West but also with the socialist USSR; the dominance of the Russian-centric discourse in the scientific community. At the same time, examples of the combination of postcolonial theory and transitology to the analysis of social and political transformations in the region of Eastern Europe are given.
Опис
Ключові слова
постколоніалізм, посткомунізм, Східна Європа, війна, імперії, postcolonialism, post-communism, Eastern Europe, Russian-Ukrainian war, empires
Бібліографічний опис
Міжнародні та політичні дослідження = Іnternational and Political Studies
ORCID:
УДК