Створення і оцінка біотехнологічної цінності композицій лактобактерій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет
Анотація
З’ясувати біотехнологічний потенціал виділених із м’ясної сировини і колекційних штамів лактобактерій та створених за їх участі композицій. Методи. Лактобактерії із зразків м’яса виділяли шляхом пересівів проб у знежирене молоко із наступним пересівом на MRS -агар і бульйон. Колекційні штами попередньо культивували у MRS -бульйоні з 5% вмістом глюкози. Кислотоутворення визначали за активною і титрованою кислотністю; активність зсідання молока – за тривалістю утворення згустку; антагоністичну активність до колекційних умовно-патогенних і патогенних бактерій – лунково-дифузійним методом; внутрішньородовий антагонізм – методом перпендикулярних штрихів; стійкість до NaCl і фенолу при низьких плюсових температурах – за інтенсивністю росту у MRS -бульйоні; стійкість до антибіотиків – дискодифузійним методом. Результати. Із зразків м’ясної сировини виділено штами лактобактерій, котрі характеризувалися диференційними показниками активної і титрованої кислотності, швидкості зсідання молока і своєрідністю утворюваного згустку. Виділені із проб м’яса і колекційні штами лактобактерій мають варіабельну антагоністичну активність щодо тест-штамів S. aureus, E. coli, P. vulgaris, B. cereus, S. enteritidis. Визначено стійкість штамів, лактобактерії до 5,0% і 7,0% NaCl; 0,2% і 0,4% фенолу при культивуванні та антибіотиків. На основі штамів Lactobacillus sp. М6, L. delbrueckii ssp. bulgaricus 444 і L. plantarum 991 було створено 6 варіантів композицій. Найкращу антагоністичну активність, інтенсивність росту при 7,0% NaCl і 0,4% фенолу при 5 oС, стійкість до антибіотиків проявили композиції Lactobacillus sp. М6+ L. delbrueckii ssp. bulgaricus 444 у співвідношенні 2:1 і Lactobacillus sp. М6+L. plantarum 991 у такому ж співвідношенні. Висновки. Отримані результати свідчать про наявність у досліджених штамів лактобактерій біотехнологічних властивостей, вираженість і стабільність яких у композиціях збільшується. Найперспективнішими для промислової апробації є композиції Lactobacillus sp. М6+L. delbrueckii ssp. bulgaricus 444 і Lactobacillus sp. М6+L. plantarum 991 у однакових співвідношеннях 2:1.
Цель. Определить биотехнологический потенциал выделенных из мясного сырья и коллекционных штаммов лактобактерий и созданных на их основе композиций. Методы. Лактобактерии из образцов мяса выделяли путем пересевов проб в обезжиренное молоко с последующим пересевом на MRS -агар и бульон. Коллекционные штаммы предварительно культивировали в MRS -бульоне с 5% содержанием глюкозы. Кислотообразование определяли по активной и титруемой кислотности; активность свертывания молока – по продолжительности образования сгустка; антагонистическую активность к коллекционным условно-патогенным и патогенным бактериям – луночнодиффузионным методом; внутриродовой антагонизм — методом перпендикулярных штрихов; устойчивость к NaCl и фенолу при низких плюсовых температурах – по интенсивности роста в MRS -бульоне; устойчивость к антибиотикам — дискодиффузионным методом. Результаты. Из образцов мясного сырья выделены штаммы лактобактерий, характеризовавшиеся дифференциальными показателями активной и тируемой кислотности, скорости свертывания молока и своеобразием образуемого сгустка. Выделенные из проб мяса и коллекционные штаммы лактобактерий проявили вариабельную антагонистическую активность в отношении тест-штаммов S. aureus, E. coli, P. vulgaris, B. cereus, S. enteritidis. Определена устойчивость штаммов, лактобактерии к 5,0% и 7,0% NaCl; 0,2% и 0,4% фенола к антибиотикам. На основе штаммов Lactobacillus sp. М6, L. delbrueckii ssp. bulgaricus 444 и L. plantarum 991 создано 6 вариантов композиций. Наибольшую антагонистическую активность, интенсивность роста при 7,0% NaCl и 0,4% фенола при 5 oС, устойчивость к антибиотикам проявили композиции Lactobacillus sp. М6+L. delbrueckii ssp. bulgaricus 444 в соотношении 2:1 и Lactobacillus sp. М6+L. plantarum 991 в таком же соотношении. Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о наличии в исследуемых штаммах лактобактерий биотехнологических свойств, необходимых для пищевой отрасли, выраженность и стабильность которых в композициях увеличивается. Наиболее перспективными для промышленной апробации являются композиции Lactobacillus sp. М6+L. delbrueckii ssp. bulgaricus 444 и Lactobacillus sp. М6+L. plantarum 991 в одинаковых соотношениях 2:1.
Aim. To determine the biotechnological potential of lactobacilli isolated from raw meat and collection strains and the compositions which were created on their bases. Methods. Lactobacilli isolated from the meat samples through passages in the skim milk sample, followed by passages on MRS -agar and broth. The collection strains were previously precultured in MRS -broth with 5% glucose. The acid production was determined from the active and titratable acidity, the activity of the coagulation of milk – on the duration of clot formation, the antagonistic activity to the collection opportunistic and pathogenic bacteria – the well-diffusion method, withingenus antagonism – the method of perpendicular grooves, the resistance to NaCl and phenol at low positive temperatures – on the growing rate in MRS -broth, the antibiotic resistance – the disk diffusion method. Results. The strains of lactic acid bacteria were isolated from the raw meat. The isolated strains are characterized by different indicators of active and titratable acidity, the coagulation rate of milk and the originality formed clot. Both isolated from meat samples, and collection strains of lactobacilli showed a variable antagonistic activity to test-strains of S. aureus, E. coli, P. vulgaris, B. cereus, S. enteritidis. Depending on the strain lactobacilli showed the resistance (it was shown in the different growth rate ), or sensitivity to 5.0% and 7.0% NaCl; 0.2% and 0.4% phenol by culturing at 5 °C and 10 °C. The investigated lactobacilli were either resistant or weakly sensitive to the antibiotics which were used. Based on strains of Lactobacillus sp. M6, L. delbrueckii ssp. bulgaricus 444 and L. plantarum 991 with more pronounced properties were created 6 variants of compositions which were determined for the same properties as the individual strains.The highest antagonistic activity, the growth rate in 7.0% NaCl and 0.4% phenol at 5 °C, the antibiotic resistance were showed by the compositions of Lactobacillus sp. M6+L. delbrueckii ssp. bulgaricus 444 in the ratio 2:1 and Lactobacillus sp. M6+L. plantarum 991 in the same ratio. Conclusions. The obtained results of the tested strains indicate the presence of lactic acid bacteria needed for the meat industry biotechnological properties, the extent and stability of which is increased in the compositions. The most promising for the industrial testing are compositions of Lactobacillus sp. M6+L. delbrueckii ssp. bulgaricus 444 and Lactobacillus sp. M6+L. plantarum 991 in the same ratio of 2:1.
Опис
Ключові слова
лактобактерії, біотехнологічні властивості, лактобактерии, биотехнологические свойства, Lactobacillus strains and compositions, biotechnological properties, meat processing industry
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК