Регламентативна комунікативна стратегія в українському парламентському дискурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено аналізу українського парламентського дискурсу в аспекті комунікативної поведінки його учасників, зокрема реалізації комунікативних стратегій його учасників. Визначено поняття політичного дискурсу і парламентського дискурсу як вияву останнього; виявлено жанрові особливості українського парламентського дискурсу та схарактеризувати парламентські дебати як основний мовленнєвий жанр. Окреслено основні комунікативні стратегії політиків – учасників українського парламентського дискурсу та проаналізовано мовні засоби реалізації комунікативних стратегій. Дослідження зосереджено на комунікативній поведінці голови засі-дань Верховної Ради, який виконує комунікативну роль модератора та обирає регламентативну як основну стратегію комунікативної поведінки в парламентському дискурсі. Мета статті – визначити роль регламентативної стратегії в українському парламентському дискурсі. Об’єкт дослідження – український парламентський дискурс, предмет дослідження – мовленнєва поведінки «модератора» парламентських дебатів у Верховній Раді України. Матеріалом дослідження слугували стенограми засідань Верховної Ради України за 2022– 2023 роки. Розглянуто мовленнєву поведінку мовця – голови засідань є спікер Верховної ради або його заступник, який виступає модератором на парламентських дебатах: оголошує порядок денний, надає слово, підсумовує сказане тощо. Учасники парламентських дебатів почергово виступають в обговоренні: здебільшого тему обговорення задає один політик, який представляє законопроект, а депутати критикують або підтримують його виступ. Регламентативна стратегія підпорядкована дотриманню процесуальних норм і правил під час парламентських дебатів, інформаційна передбачає повідомлення учасникам парламентського дискурсу нової й оперативної інформації. Дослідження поглиблює теоретичні засади політичної лінгвістики, дискурсології і лінгвопрагматики; теорії мовленнєвих жанрів і комунікативних стратегій.
The article is devoted to the analysis of the Ukrainian parliamentary discourse in terms of the communicative behavior of its participants, in particular, the implementation of communicative strategies of its participants. The concepts of political discourse and parliamentary discourse as a manifestation of the latter are defined; genre features of Ukrainian parliamentary discourse are revealed and to characterize parliamentary debates as the main speech genre. The main communicative strategies of politicians - participants in the Ukrainian parliamentary discourse are outlined and the linguistic means of implementing communicative strategies are analyzed. The study is focused on the communicative behavior of the chairman of the Verkhovna Rada meetings, who performs the communicative role of the moderator and chooses regulatory as the main strategy of communicative behavior in the parliamentary discourse. The purpose of the article is to determine the role of the regulatory strategy in the Ukrainian parliamentary discourse. The object of the study is the Ukrainian parliamentary discourse, the subject of the study is the speech behavior of the “moderator” of the parliamentary debates in the Verkhovna Rada of Ukraine. The transcripts of the meetings of the Verkhovna Rada of Ukraine for 2022-2023 served as the research material. The speech behavior of the speaker is considered - the chairman of the meetings is the speaker of the Verkhovna Rada or his deputy, who acts as a moderator at the parliamentary debates: announces the agenda, gives the floor, sums up what was said, etc. Participants in parliamentary debates take turns speaking in the discussion: in most cases, the topic of discussion is set by one politician who presents the draft law, and the deputies criticize or support his speech. The regulatory strategy is subordinated to the observance of procedural norms and rules during parliamentary debates, the information strategy provides for the notification of new and operational information to the participants of the parliamentary discourse. The study deepens the theoretical foundations of political linguistics, discourse studies and linguistic pragmatics; theories of speech genres and communicative strategies.
Опис
Ключові слова
парламентський дискурс, комунікативну стратегія, комунікативну роль, мовленнєва поведінка, регламентативна стратегія, parliamentary discourse, communicative strategy, communicative role, speech behavior, regulatory strategy
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
ORCID:
УДК