Кліщі (acarina: gamasida, oribatei) лісосмуги північно-західного причорномор’я

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вивчені таксономічний склад, чисельність, динаміка і вертикальний розподіл кліщів гамазід і орібатід у лісосмузі під акацією і тополею. Тип мікростаціївпливає на фауну і чисельність цих кліщів. Незалежно від типу мікрост ації чисельність кліщ ів вищ а у квіт ні, ніж у березні, і основна маса їх в цей період зосереджена у поверхневому 10-сантиметровому шарі ґрунту.
Изучены таксономический состав, численность, динамика и вертикальное распределение клещей гамазид и орибатид в лесополосе под акацией и тополем. Тип микростации влияет на фауну и численность этих клещей. Независимо от типа микростации численность клещей выше в апреле, чем в марте, и основная масса их в этот период регистрируется в верхнем 10-сантиметровом слое почвы.
Taxonomic context, quantity of gamazid and oribatid pincers, their dynamics and vertical distribution have been investigated in the woodzone under acacia and poplar trees. The type of micro-station influences fauna and the number of these pincers. Independently on the type of microstation, the number of pincers is higher in April than in March, and their basic mass has been registered in the top 10-centimeter layer of soil.
Опис
Ключові слова
гамазіди, орібатіди, таксономія, чисельність, лісосмуга, гамазиды, орибатиды, таксономия, численность, лесополоса, gamazids, oribatids, taxonomic context, quantity, woodzone
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald