Ефективна податкова система як фактор розвитку інноваційних процесів у державі: досвід Фінляндії та України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті досліджено теоретичні і методологічні аспекти податкової системи країни в аспекті її впливу на розвиток інноваційних процесів. Визначено роль податкових надходжень у економічному та інноваційному розвитку держави, які є основним джерелом фінансування секторів суспільних послуг. Значну увагу приділено ролі податкової політики в розвитку національної інноваційної системи. Елементами бізнес-екосистеми сьогодні є стартапи, венчурний бізнес, інкубатори, акселератори, технопарки та інші структури, розвиток яких забезпечує впровадження нових ідей та технологій. Податкова система визначається як ключовий елемент функціонування держави та регулювання економіки і має враховувати потреби інноваційних структур для забезпечення розвитку держави. Для аналізу впливу податкової системи на інноваційні процеси обрано Україну та Фінляндію як представників Східної та Північної Європи відповідно. Проаналізовано пропорційне оподаткування в Україні з можливістю вибору спрощеної системи та прогресивний метод оподаткування у Фінляндії зі зростанням ставки у міру зростання доходів. В роботі визначено значну різницю в рівні культури сплати податків між країнами: у Фінляндії високий рівень культури, що підтримується ефективним використанням бюджетних коштів для створення суспільних благ, а в Україні достатньо низький через відповідно низький рівень довіри населення до влади та задоволення їх суспільних потреб. Аналіз податкових систем обох країн допоміг визначити роль податкової політики в інноваційному розвитку держави та підтримці інноваційного середовища, включаючи реалізацію стартап-проєктів. Дослідження включає аналіз глобальних рейтингів стартап-екосистем та порівняння місця Фінляндії і України в них, що аргументує важливий вплив податкової системи на інноваційний розвиток держави.
This article explores the theoretical and methodological aspects of a country's tax system in terms of its impact on the development of innovation processes. It identifies the role of tax revenues in the economic and innovative development of a state, serving as a primary source of funding for sectors providing public services. The study emphasizes the role of tax policy in the development of a national innovation system, focusing on elements such as startups, venture business, incubators, accelerators, and technology parks within the current business ecosystem. The tax system is defined as a key element in the functioning of a state and the regulation of its economy, considering the needs of innovative structures to facilitate national development. Ukraine and Finland are chosen for the analysis of the impact of the tax system on innovation processes, representing Eastern and Northern Europe, respectively. The study analyzes proportional taxation in Ukraine, including the option of a simplified system, and progressive taxation in Finland, where tax rates increase with income growth. The research highlights significant differences in tax payment culture between the two countries. Finland exhibits a high level of tax culture, supported by the effective use of budgetary funds to create public goods. In contrast, Ukraine has a relatively low tax culture due to the population's low trust in the government and satisfaction with their social needs. The analysis of both countries' tax systems helps determine the role of tax policy in the innovative development of a state and the support of an innovative environment, including the implementation of startup projects.
Опис
Ключові слова
податкова система, податкова політика, інновація, інноваційне середовище, стартап, tax system, tax policy, innovation, innovative environment, startup
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
ORCID:
УДК