Professional personality identity: theoretical review of modern research

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The development of professional identity should take into account self-development, which is directly related to professional development. Self-esteem is self-understanding and conscious assessment of one's own personality qualities, thoughts, words, and actions. Thus, self-esteem affects the effectiveness of one's own activities and the activities of other people, as well as overcoming difficulties in solving the set tasks. Mastering the structure of students' professional motivation and perception of motivation allows you to reasonably solve promotion problems, correctly navigate the choice of specialty, build a professional career, study remotely, and obtain the necessary knowledge for future work. In conditions of instability, this significantly affects the responsibility and desire to acquire education. The purpose of the article is to conduct a theoretical and methodological review of the state of development of the problem of the professional identity of personality. The phenomenon of "professional identity" is quite new in psychology, its purposeful study began at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries, when it became a question of a person's professional self-determination and the aspect of the attitude of the greatest was aimed at abilities, and not at the acquisition of knowledge. The personality goes through many stages of development and, accordingly, changes, both physiological and valuable, understands his abilities and chooses his profession more than once, which enables the personality to develop throughout his life. Each of these stages of personality development brings its own skills and understanding, forming a stable image of professional identity, i.e. the individual identifies himself with the future professional activity, sometimes changing the chosen profession radically, and this leads to the acquisition of new skills, but the process itself knowledge of personality, in our opinion, the most important process, especially in the current difficult time, almost every person is faced with a radical review of both his life and his professional activity.
Розвиток професійної ідентичності має здійснюватися з урахуванням саморозвитку, який безпосередньо пов’язаний із професійним становленням. Самооцінка — це саморозуміння і свідома оцінка власних особистісних якостей, думок, слів, вчинків. Таким чином, самооцінка впливає на ефективність власної діяльності та діяльності інших людей, а також на подолання труднощів у вирішенні поставлених завдань. Оволодіння структурою професійної мотивації та сприйняття мотивації студентів дозволяє обґрунтовано вирішувати завдання просування, правильно зорієнтуватися у виборі спеціальності, будувати професійну кар’єру, навчатися дистанційно, отримувати необхідні знання для майбутньої роботи. В умовах нестабільності це суттєво впливає на відповідальність і бажання здобувати освіту. Мета статті – провести теоретико-методологічний огляд стану розробки проблеми професійної ідентичності особистості. Феномен «професійної ідентичності» досить новий у психології, його цілеспрямоване вивчення розпочалося наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., коли мова зайшла про професійне самовизначення людини та аспект ставлення до себе найбільше було спрямоване на здібності, а не на здобуття знань. Особистість проходить багато етапів розвитку і, відповідно, змін, як фізіологічних, так і ціннісних, усвідомлює свої здібності і неодноразово обирає професію, що дає можливість особистості розвиватися протягом усього життя. Кожен із цих етапів розвитку особистості привносить свої навички та розуміння, формуючи стійкий образ професійної ідентичності, тобто особистість ідентифікує себе з майбутньою професійною діяльністю, інколи кардинально змінюючи обрану професію, а це призводить до набуття нових навичок, Але сам процес пізнання особистості, на наш погляд, найважливіший процес, тим більше, що в нинішній непростий час практично кожна людина стикається з кардинальним переглядом як свого життя, так і своєї професійної діяльності.
Опис
Ключові слова
identity, professional identity, activity, personality, development, skills, time, ідентичність, професійна ідентичність, діяльність, особистість, розвиток, уміння, час
Бібліографічний опис
Психологія та соціальна робота
ORCID:
УДК