Фтор у природних та стічних водах південного заходу України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астрапринт
Анотація
Аналізуються географічні особливості вмісту фтору в поверхневих і підземних водах південного заходу України. Вміст фтору в природних водах досліджуваної території зумовлений її географічним положенням і впливом Чорного моря, геоморфологічними особливостями, а також господарською діяльністю людини, зокрема скиданням забруднених стічних вод.
Анализируются географические особенности содержания фтора в поверхностных и подземных водах юго-запада Украины. Содержание фтора в природных водах исследуемой территории обусловлено ее географическим положением и влиянием Черного моря, геоморфологическими особенностями, а также хозяйственной деятельностью человека, в том числе сбросом загрязненных сточных вод.
Geographical features of the fluorine’s content in surface waters and underground waters the southwest of Ukraine are analyzed. The content of fluorine in natural waters of investigated territory is caused by its geographical position and influence of Black sea, geomorphological features, and also anthropogenic economic activities, in particular disposal the polluted sewage.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2011. - Том 16, Вип. 1: Сер. "Географічні та геологічні науки". – укр.
Ключові слова
фтор, природні води, стічні води, забруднення, фтор, природные воды, сточные воды, загрязнение, fluorine, natural waters, sewage, pollution
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК