Збройні сили ООН та правове забезпечення їх присутності на Кіпрі у 1964 р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядається процес формування принципів операції ООН на Кіпрі в 1964 р. як складовий елемент міжнародно-правової діяльності. Висвітлена проблема кваліфікації кіпрського конфлікту та розподілення командних ролей в ЗСООНК. Особлива увага приділяється договорам, резолюціям та іншим документам, що створили принципово нові механізми миротворчості.
В статье рассматривается процесс формирования принципов операции ООН на Кипре в 1964 г. как элемент международно-правовой деятельности. Освещена проблема квалификации кипрского конфликта и распределения командных ролей в ВСООНК. Особое внимание уделено договорам, резолюциям и иным документам, создавшим принципиально новые механизмы миротворчества.
This article concerns the process of Cyprus UN’s peacekeeping for mation in 1964 as an essential part of international law activity. The problem of Cyprus conflict's qualification and command roles’ allocation are covered in the article. Special attention was paid to the treaties, resolutions and other documents that created a peacemaking mechanism never existed before.
Опис
Ключові слова
Організація Об’єднаних Націй, миротворча операція, міжнародні війська, кіпрський конфлікт, міжнародна правова кваліфікація, операції кіпрського типу, Организация Объединенных Наций, миротворческая операция, международные войска, кипрский конфликт, международная правовая квалификация, операции кипрского типа, United Nation Organization, peacekeeping operation, international forces, Cyprus conflict, international law qualification, Cyprus-type operations
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету = Записки исторического факультета
DOI
ORCID:
УДК