Емоційно-оцінне ставлення особистості до себе як психологічний феномен

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вирішення проблеми вивчення психологічних особливостей емоційнооцінного ставлення особистості до себе неможлива без визначення структури емоційно-оцінного ставлення особистості до себе. У статті розкриваються основні підходи до вирішення цієї проблеми, проводиться аналіз підходів до визначення структури емоційно-оцінного ставлення особистості до себе.
Решение проблемы изучения психологических особенностей эмоционально-оценочного отношения личности к себе невозможно без определения структуры эмоционально- оценочного отношения личности к себе. В статье раскрываются основные подходы к решению этой проблемы, проводится анализ подходов к определению структуры эмоционально-оценочного отношения личности к себе
The problem of studying the psychological characteristics of emotional-evaluative relationship of personality to himself impossible without determining the structure of emotional-evaluative relationship of personality to himself. In this publication, the main approaches to solving this problem, an analysis of approaches to determining the structure of emotional-evaluative relationship of personality to youself.
Опис
Ключові слова
емоційно-оцінне ставлення до себе, особистість, самовідношення, самосвідомість, ціннісні орієнтації, эмоционально-оценочное отношение к себе, личность, самоотношение, самосознание, ценностные ориентации, emotionally evaluative attitude toward yourself, personality, self-attitude, identity, value orientation
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК