Антиподальний комплекс дворядного ячменю за різних умов вирощування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проведено порівняльне дослідження кількості та каріометричних показників клітин антипод сортів дворядного ячменю за різних умов вирощування. Виявлено, що кількість антипод у сортів розрізняється та залежить від умов вирощування. Середні об'єми ядер і ядерець антипод ячменю в польових умовах майже в півтора рази більші, ніж у оранжерейних рослин. Сумарні об'єми ядер і ядерець всіх клітин-антипод в зародковому мішку ячменю за умов вирощування в полі і в оранжереї співпадають.
Проведено сравнительное исследование количества и кариометрических показателей клеток антипод сортов двурядного ячменя в разных условиях выращивания. Установлено, что количество антипод у сортов различно и зависит от условий выращивания. Средний объём ядер и ядрышек антипод ячменя в полевых условиях почти в полтора раза больше, чем эти показатели у оранжерейных растений. Суммарные объёмы ядер и ядрышек всех клеток-антипод в зародышевом мешке ячменя при выращивании в поле и в оранжерее совпадают.
The comparative research of number and karyometrical parameters of antipodal cells under different growing conditions of two-rowed barley cultivars has been performed. It is shown that the number of antipodes varies in different cultivars and depends on growing conditions. The average volumes of antipodal nuclei and nucleoli of plants having been grown under the field conditions are in 1,5 times higher then those of plants grown under greenhouse conditions. The total volumes of nuclei and nucleoli in the embryo sac coincide under the field and greenhouse conditions.
Опис
Ключові слова
ячмінь, антиподи, каріометрія, ячмень, антиподы, кариометрия, barley, antipode, karyometriya
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК