Говіркова специфіка густативів

Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянуто густативи на позначення різних страв, зафіксовані в говірках двох населених пунктах (Арбузинка й Костянтинівка) Арбузинського району Миколаївської області, що належать до західностепової групи говірок степового говору південно-східного наріччя української мови. Вони є невід’ємним складником української діалектної картини світу, утворюють певну систему, сформовану на базі успадкованої та запозиченої лексики. Авторками запропоновано семантичний та етимологічний аналіз указаного фрагменту цієї системи. Мета дослідження – заналізувати лексико-семантичні особливості густативів на позначення гарячих традиційних страв та страв рослинного й тваринного походження, поширених у говірках населених пунктів Арбузинка та Костянтинівка Арбузинського району Миколаївської області. Об’єктом дослідження обрано говіркові густативи, а предметом є їхня семантична й етимологічна характеристика. Джерельною базою спостереження послугували польові записи говіркового мовлення, зібрані 2019 року за спеціально укладеним питальником. Вивчено лексико-граматичні групи «Гарячі традиційні страви» «Страви тваринного і рослинного походження», що є складниками лексико-семантичного поля «Назви їжі». Розглянуто говіркову лексику на позначення перший і других страв, а також страв із м’ясом та салом. Досліджено лексико-семантичні особливості густативів, висвітлено їхню етимологію. Здійснено порівняльний аналіз діалектної лексики двох населених пунктів. Визначено спільне й відмінне говіркової лексики та літературної норми. Густативи в говірках досліджених населених пунктів здебільшого збігаються з лексемами, відомими українській літературній мові, за семантикою, проте відрізняються фонетично. Спостерігаються семантичні відмінності й неоднакова ареальна поведінка назв страв у говірках одного району. Перспективу подальших досліджень убачаємо в розширенні емпіричної бази української діалектології та введенні до наукового обігу нових назв їжі та напоїв, поширених у західностепових говірках.
The article deals with gustatives for various dishes detected in the dialects of the two settlements (Arbuzynka and Kostiantynivka) of Arbuzynka district, Mykolaiv region. They belong to the Western Steppe group (the steppe dialect) of the southeastern supradialect of the Ukrainian language. Glutonyms are an integral part of the Ukrainian dialectical worldview, they form a certain system on the basis of inherited and borrowed vocabulary. A semantic and etymological analysis of the specified fragment of this system is offered. The purpose of the research is to analyze the lexical-semantic peculiarities of gustatives for hot traditional dishes and dishes of vegetable and animal origin, which are common in the dialects of the settlements of Arbuzynka and Kostiantynivka, Arbuzynka district, Mykolaiv region. The source base of the research was field recordings of speech, collected in 2019 according to a specially compiled questionnaire. Twenty recipients took part in the survey. The lexical-semantic group “Hot traditional dishes” and lexical-semantic group “Dishes of animal and vegetable origin”, which are components of the lexical-semantic field “Names of food”, were studied. The dialect vocabulary for designation of first and second dishes, as well as dishes with meat and lard is considered. The lexical-semantic peculiarities of gustatives are studied and their etymology is highlighted. A comparative analysis of the dialect vocabulary of two settlements was carried out. The common and distinctive features of dialect vocabulary and literary norm are determined. Gustatives in the dialects of the studied settlements mostly coincide with the lexemes known to the Ukrainian literary language in terms of semantics, but differ phonetically. There are semantic differences and unequal areal behavior of dish names in dialects of the same district. The prospect of further research is in the expansion of the empirical base of Ukrainian dialectology and in the introduction into scientific circulation of new names of food and drinks common in Western Steppe dialects.
Опис
Ключові слова
лексема, семема, говіркова лексика, лексика на позначення їжі та питва, густативи, етимологія, населений пункт, діалектна картина світу, lexeme, sememe, dialect vocabulary, vocabulary for foods and drinks, gustatives, etymology, settlement, dialectical worldview
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
ORCID:
УДК