Вилучення Cu (II) з водних розчинів іммобілізованими клітинами бактерій роду Pseudomonas

Анотація
Мета. Розробити спосіб очищення води від Cu (II) з використанням бактерій роду Pseudomonas, іммобілізованих на природних сорбентах. Методи. Для проведення досліджень використовували непатогенні штами бактерій P. cepacia ОNU327, P. fluorescens ONU328, P. maltophilia ОNU329. Вміст Сu (II) у воді визначали атомно-абсорбційним методом на полум’яному атомно-абсорбційному спектрофотометрі “Сатурн“ у полум’ї суміші “повітря – пропан – бутан“ за довжини хвилі для Cu (II) 324,7 нм. Статистичне опрацювання результатів досліджень проводили за допомогою комп’ютерної програми «Microsoft Office Exсel 2003” із визначенням t-критерію Стьюдента. Результати. Експериментально встановлено, що передочищення води від Cu (II) з концентрацією 50 мг/дм3 у присутності асоціації бактерій P. fluorescens ОNU328, P. maltophilia ОNU329, P. cepacia ОNU327, іммобілізованих на бентонітовій глині та хітозані, знижувало концентрацію йонів міді на 70–75%, що відповідало залишковій концентрації міді 15,0–12,5 мг/ дм3. Після глибокого доочищення води від Cu (II) іммобілізованими у складі біофлокул бактеріями (за присутності перекису водню і хлориду кальцію залишковий вміст Сu (II) складав 0,10±0,008 мг/дм3, що не перевищувало норму ГДК у воді водойм санітарно-побутового водокористування (0,1 мг/дм3) та у воді для скидання в каналізаційну систему. Висновок. Розроблений спосіб глибокого очищення води від Cu (II) з використанням бактерій роду Pseudomonas, іммобілізованих на природних сорбентах (глині та хітозані) та у складі біофлоків, дозволяє зменшити вміст йонів міді з 50 мг/дм3 до 0,10±0,008 мг/дм3 та скидати очищену воду в каналізаційну систему.
Цель. Разработать способ очистки воды от Cu (II) с использованием бактерий рода Pseudomonas, иммобилизованных на природных сорбентах. Методы. Для проведения исследований использовали непатогенные штаммы бактерий P. cepacia ОNU327, P. fluorescens ONU328, P. maltophilia ОNU329. Содержание Сu (II) в воде определяли атомно-абсорбционным методом на пламенном атомно-абсорбционном спектрофотометре "Сатурн" в пламени смеси "воздух - пропан - бутан» при длине волны для Cu (II) 324,7 нм. Статистическую обработку результатов исследований проводили с помощью компьютерной программы «Microsoft Office Exсel 2003" с определением t-критерия Стьюдента. Результаты. Экспериментально установлено, что предочистка воды от Cu (II) с концентрацией 50 мг/дм3 в присутствии ас- социации бактерий P. fluorescens ОNU328, P. maltophilia ОNU329, P. cepacia ОNU327, иммобилизованных на бентонитовой глине и хитозане, снижало концентрацию ионов меди на 70–75%, что соответствовало остаточной концентрации меди 15,0–12,5 мг/дм3. После глубокой доочистки воды от Cu (II) иммобилизованными в составе биофлокул бактериями (в присутствии перекиси водорода и хлорида кальция остаточное содержание Сu (II) составлялo 0,10±0,008 мг/дм3, не превышало норму ПДК в воде водоемов санитарно-бытового водопользования (0,1 мг/дм3) и в воде для сброса в канализационную систему. Вывод. Разработанный способ глубокой очистки воды от Cu (II) с использованием бактерий рода Pseudomonas, иммобилизованных на природных сорбентах (глине и хитозане) и в составе биофлокул, позволяет уменьшить содержание ионов меди с 50 мг/дм3 до 0,10±0,008 мг/дм3 и сбрасывать очищенную воду в канализационную систему.
Aim. To develop a method for purifying water from Cu (II) using bacteria of the genus Pseudomonas immobilized on natural sorbents. Methods. For research use nonpathogenic bacterial strains P. cepacia ONU327, P. fluorescens ONU328, P. maltophilia ONU329. The content of Cu (II) in water was determined by atomic absorption method for flame atomic absorption spectrophotometer "Saturn" in the flame of a mixture of "air - propane - butan" at the wavelength for Cu (II) 324,7 nm statistical processing results of research conducted by using the computer program "Microsoft Office Excel 2003" with the definition of Student's t-test. Results. It was experimentally established that the water purification from Cu (II) at a concentration of 50 mg/dm3 in the presence of the association of bacteria P. fluorescens ONU328, P. maltophilia ONU329, P. cepacia ONU327 immobilized on bentonite clay and chitosan reduced the concentration of copper ions by 70– 75%, which corresponded to a residual copper concentration of 15.0–12.5 mg/ dm3. After deep purification of water from Cu (II) by immobilized bacteria in the composition of the biofloculs (in the presence of hydrogen peroxide and calcium chloride, the residual content of Cu (II) was 0.10 ± 0.008 mg/dm3, did not exceed the maximum allowable concentration in water of the sanitary-household water use (0.1 mg/ dm3) and in water for discharge into the sewage system. Conclusion. The developed method for deep water purification from Cu (II) using bacteria of the genus Pseudomonas immobilized on natural sorbents (clay and chitosan) and in the composition of biofloculs allows to reduce the content of copper ions from 50 mg/dm3 to 0.10±0.008 mg/dm3 and discharge clean water into the sewage system.
Опис
Ключові слова
очищення води, Cu (II), Pseudomonas, бентонітова глина, хітозан, очистка воды, бентонитовая глина, хитозан, water purification, bentonite clay, chitosan
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК