ФЕНОМЕН СМІХУ У ФІЛОСОФСЬКО- АНТРОПОЛОГІЧНІЙ РЕФЛЕКСІЇ ВІТАЛІЯ ТАБАЧКОВСЬКОГО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена аналізу феномену сміху як прояву «неевклідової рефлективності» та «субліформи інтелектуальної свободи» у філософськоантропологічній концепції В. Г. Табачковського.
Статья посвящена анализу феномена смеха как проявления «неэвклидовой рефлексивности» и «сублиформы интеллектуальной свободы» в философскоантропологической концепции Виталия Табачковского
The article is devoted to analysis of the phenomenon of laughter as a form of the critical reflection and intellectual freedom of the philosophical and anthropological conception of the V. Tabachkovsky.
Опис
ДОКСА : Збiрник наукових праць з фiлософiї та фiлологiї / Коллект. автор ; редкол.: Верников, М. М. ; редкол.: [та iн.],кол.авт. Одеська гуманiтарна традицiя ; укр. - Одеса : ОНУ iм. I.I. Мечникова, 2011.
Ключові слова
сміх, неевклідова рефлексивність, субліформа інтелектуальної свободи, смех, неэвклидова рефлексивность, сублиформа интеллектуальной свободы, laughter, critical reflection, intellectual freedom
Бібліографічний опис
ДОКСА : Збiрник наукових праць з фiлософiї та фiлологiї
DOI
ORCID:
УДК