ФЕНОМЕН СМІХУ У ФІЛОСОФСЬКО- АНТРОПОЛОГІЧНІЙ РЕФЛЕКСІЇ ВІТАЛІЯ ТАБАЧКОВСЬКОГО

Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена аналізу феномену сміху як прояву «неевклідової рефлективності» та «субліформи інтелектуальної свободи» у філософськоантропологічній концепції В. Г. Табачковського.
Статья посвящена анализу феномена смеха как проявления «неэвклидовой рефлексивности» и «сублиформы интеллектуальной свободы» в философскоантропологической концепции Виталия Табачковского
The article is devoted to analysis of the phenomenon of laughter as a form of the critical reflection and intellectual freedom of the philosophical and anthropological conception of the V. Tabachkovsky.
Опис
ДОКСА : Збiрник наукових праць з фiлософiї та фiлологiї / Коллект. автор ; редкол.: Верников, М. М. ; редкол.: [та iн.],кол.авт. Одеська гуманiтарна традицiя ; укр. - Одеса : ОНУ iм. I.I. Мечникова, 2011.
Ключові слова
сміх, неевклідова рефлексивність, субліформа інтелектуальної свободи, смех, неэвклидова рефлексивность, сублиформа интеллектуальной свободы, laughter, critical reflection, intellectual freedom
Бібліографічний опис
ДОКСА : Збiрник наукових праць з фiлософiї та фiлологiї