Суб’єктивне благополуччя як складова частина задоволеності життям

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена аналізу проблеми суб’єктивного благополуччя особистості, яке виступає об’єктом дослідження психології, соціології, філософії та інших наук, що досліджують різні аспекти життєдіяльності людини. Суб’єктивне благополуччя розглядається з точки зору її внутрішньої структури — когнітивного, емоційного та мотиваційно-поведінкового компонентів.
Статья посвящена анализу проблемы субъективного благополучия личности, которое выступает объектом исследования психологии, социологии, философии и других наук, исследующих разные аспекты жизнедеятельности человека. Субъективное благополучие рассматривается с точки зрения его внутренней структуры — когнитивного, эмоционального и мотивационно-поведенческого компонентов.
The article is devoted the analysis of problem of subjective prosperity of personality, which comes forward the object of research of psychology, sociology, philosophy and other sciences, probing the different aspects of vital functions of man. Subjective prosperity is examined from point of his underlying structure — cognitive, emotional and motion-behavior components.
Опис
Ключові слова
благополуччя, фізичне благополуччя, матеріальне благополуччя, душевний комфорт, задоволення, благополучие, физическое благополучие, материальное благополучие, душевный комфорт, удовольствие, prosperity, physical prosperity, financial prosperity, heartfelt comfort, pleasure
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК