Теоретичні аспекти формування іміджу суб’єкта господарювання готельно-ресторанної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розглянуто теоретичні аспекти формування іміджу суб’єктів готельно-ресторанної діяльності. Досліджено питання створення іміджу суб’єкту готельно-ресторанної діяльності в умовах росту конкурентної боротьби на ринку. Досліджено історія розвитку іміджелогії у міжнародному середовищі. Визначені проблемні питання у сфері формування корпоративного іміджу у національному макроекономічному середовищі. Запропоновано етапи форму-вання іміджу суб’єкта готельно-ресторанної діяльності. Досліджено вплив іміджу на конкурентоспроможність суб’єктів господарювання. Запропоновані основи побудови іміджу суб’єкта готельно-ресторанної діяльності з урахуванням європейського вектору розвитку національного макроекономічного середовища
Рассмотрены теоретические аспекты формирования имиджа субъектов отельно-ресторанной деятельности. Исследован вопрос создания имиджа субъекта отельно-ресторанной деятельности в условиях роста конкурентной борьбы на рынке. Исследована история развития имиджелогии в международной среде. Определены проблемные вопросы в сфере формирования корпоративного имиджа в национальной макроэкономической среде. Предложено этапы формирования имиджа субъекта отельно-ресторанной деятельности. Исследовано влияние имиджа на конкурентоспособность субъектов хозяйствования. Предложенные основы построения имиджа субъекта отельно-ресторанной деятельности с учетом европейского вектора развития национальной макроэкономической среды.
The theoretical aspects of forming the image of hotel and restaurant economic entities are considered in the article. The question of creating the image of hotel and restaurant economic entities in the conditions of growing market competition is investigated. The history of the development of imageology in the international environment has been studied. Issues of forming a corporate image in the national macroeconomic environment are identified. Stages of forming image of hotel and restaurant entities are proposed. The influence of the image on the competitiveness of business entities was investigated. Fundamentals of building the image of hotel-restaurant entities are proposed taking into consideration European vector of development of the national macroeconomic environment.
Опис
Ключові слова
імідж, рекламна кампанія, PR-заходи, суб’єкт господа-рювання готельно-ресторанної діяльності, суспільство, громадськість, клієнт, бізнес-партнер, керівництво, образ, свідомість, ефективність, функціонування, имидж, рекламная кампания, PR-мероприятия, субъект хозяйствования отельно-ресторанной деятельности, общество, общественность, клиент, бизнес-партнер, руководство, образ, сознание, эффективность, функционирование, image, advertising campaign, PR-events hotel and restaurant economic entities, society, public, client, business partner, management, image, consciousness, efficiency, functioning
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК